ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 

 

 

Kanun Numarası      : 4628 

Kabul Tarihi       : 20/2/2001 

Yayımlandığı Resmi Gazete  : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

 

Amaç, kapsam ve tanımlar 

MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli 

ve  çevreyle  uyumlu  bir  şekilde  tüketicilerin  kullanımına  sunulması  için,  rekabet  ortamında 

özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 

elektrik  enerjisi  piyasasının  oluşturulması  ve  bu  piyasada  bağımsız  bir  düzenleme  ve 

denetimin sağlanmasıdır. 

(2)  Bu  Kanun;  elektrik  üretimi,  iletimi,  dağıtımı,  toptan  satışı,  perakende  satışı, 

perakende  satış  hizmeti,  ithalat  ve  ihracatı  ile  bu  faaliyetlerle  ilişkili  tüm  gerçek  ve  tüzel 

kişilerin  hak  ve  yükümlülüklerini,  Elektrik  Piyasası  Düzenleme  Kurumunun  kurulması  ile 

çalışma  usul  ve  esaslarını  ve  elektrik  üretim  ve  dağıtım  varlıklarının  özelleştirilmesinde 

izlenecek usulü kapsar. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında; 

1. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

2. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, 

3. TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini, 

4. TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,  

5. DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, 

  6. Kurum: (Değişik:18/4/2001-4646/14.md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,1

  

7. Kurul: (Değişik:18/4/2001-4646/14.md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,2

 

8. Mevcut sözleşmeler: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli 

ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı 

Kanun,  21/1/2000  tarihli  ve  4501  sayılı  Kanun  hükümleri  ve  ilgili  yönetmeliklere  göre 

imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,  

9.  İştirak:  Kamu  iktisadi  teşebbüsü  olanlar  hariç  olmak  üzere;  doğrudan  veya  dolaylı 

olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilerle birlikte piyasada 

faaliyet  gösteren  herhangi  bir  tüzel  kişiyi  kontrol  eden  şirket  veya  doğrudan  ya  da  dolaylı 

olarak,  tek  başına  veya  birlikte,  başka  herhangi  bir  şirket  ve  şirketler  veya  gerçek  kişi  ve 

kişiler tarafından kontrol e  dilen,  piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişiyi  ve  bu  şirketlerin 

ve/veya  piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  birinin  diğeriyle  veya  birbirleriyle  olan 

doğrudan veya dolaylı ilişkisini, 

10.  Kontrol:  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Bir  tüzel  kişi  üzerinde  ayrı  ayrı  ya  da 

birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler 

                                                 1

 “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

2

 “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu” ibaresi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

veya  başka  araçlarla  ve  özellikle  bir  tüzel  kişinin  malvarlığının  tamamı  veya  bir  kısmı 

üzerinde  mülkiyet  veya  işletilmeye  müsait  bir  kullanma  hakkıyla  veya  bir  tüzel  kişinin 

organlarının  oluşumunda  veya  kararları  üzerinde  belirleyici  etki  sağlayan  hakları  veya 

sözleşmelerle meydana getirilen hakları,1

  

11.  Üretim:  Enerji  kaynaklarının,  elektrik  üretim  santrallarında  elektrik  enerjisine 

dönüştürülmesini, 

12.  İletim:  Elektrik  enerjisinin  gerilim  seviyesi  36  kV  üzerindeki  hatlar  üzerinden 

naklini, 

13. Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 

14. Toptan satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,  

15. Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını, 

16.  Perakende  satış  hizmeti:  Perakende  satış  lisansına  sahip  şirketlerce,  elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri,  

17. Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri, 

18.  Tedarikçi:  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasite 

sağlayan  üretim  şirketleri,  otoprodüktörler,  otoprodüktör  grupları,  toptan  satış  şirketleri  ve 

perakende satış lisansına sahip şirketleri,2

 

19.  Serbest  tüketici:  Kurul  tarafından  belirlenen  elektrik  enerjisi  miktarından  daha 

fazla  tüketimde  bulunması  veya  iletim  sistemine  doğrudan  bağlı  olması  nedeniyle 

tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, 

20.  Serbest  olmayan  tüketici:  Elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasite  alımlarını  bölgesinde 

bulunduğu  perakende  satış  lisansı  sahibi  dağıtım  şirketi  veya  perakende  satış  şirketlerinden 

yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi, 

21. Üretim şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik 

üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

22.  Dağıtım  şirketi:  Belirlenen  bir  bölgede  elektrik  dağıtımı  ile  iştigal  eden  tüzel 

kişiyi, 

23.  Toptan  satış  şirketi:  Elektrik  enerjisinin  ve/veya  kapasitenin,  toptan  satılması, 

ithalatı,  ihracatı,  serbest  tüketicilere  satışı  ve  ticareti  faaliyetleri  ile  iştigal  edebilen  tüzel 

kişiyi,  

24.  Perakende  satış  şirketi:  Elektrik  enerjisinin  ve/veya  kapasitenin  ithalatı  ve  iletim 

sistemine  doğrudan  bağlı  olanlar  dışındaki  tüketicilere  perakende  satışı  ve/veya  tüketicilere 

perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi, 

25.  Otoprodüktör:  Esas  olarak  kendi  elektrik  enerjisi  ihtiyacını  karşılamak  üzere 

elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

26. Otoprodüktör grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 

üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

27.  Tesis:  Elektrik  enerjisi  üretimi  veya  iletimi  veya  dağıtımı  işlevlerini  yerine 

getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

28.  Dağıtım  sistemi:  Bir  dağıtım  şirketinin,  belirlenmiş  bölgesinde  işlettiği  ve/veya 

sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini, 

29. İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,  

30. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri, 

                                                 

1  “Bir tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin ya da ticari mal varlığının 

yarısından  fazlasını  veya  oy  haklarının  yarısından  fazlasını  kullanma  hakkını  ya  da  denetim  kurulu,  yönetim 

kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkını ya da işlerini idare 

etme hakkını” tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

2  “Tüketicilerine  elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasite  sağlamakla  yükümlü  olan  üretim  şirketleri,  otoprodüktörler, 

otoprodüktör  grupları,  toptan  satış  şirketleri  ve  perakende  satış  şirketlerini”  tanımı  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir. 

31.  İletim  tesisi:  (Değişik:10/5/2006-5496/1.md.)  Üretim  tesislerinin  36  kV  üstü 

gerilim  seviyesinden  bağlı  olduğu  noktalardan  itibaren  iletim  şalt  sahalarının  orta  gerilim 

fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,1

 

32.  Dağıtım  tesisi:  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  İletim  tesislerinin  ve  dağıtım 

gerilim  seviyesinden  bağlı  üretim  tesislerine  ait  şalt  sahalarının  bittiği  noktadan  itibaren 

elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,2

 

33.  Piyasa:  Üretim,  iletim,  dağıtım,  toptan  satış,  perakende  satış,  perakende  satış 

hizmeti,  ithalat  ve  ihracat  dâhil  olmak  üzere  elektrik  enerjisi  ve  kapasite  alım  satımı  veya 

ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,  

34.  Üretim  kapasite  projeksiyonu:  Dağıtım  şirketleri  tarafından  hazırlanan  talep 

tahminleri  esas  alınarak,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  yapılan,  elektrik 

enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesinin tahminini, 

35.  Tarife:  Elektrik  enerjisinin  ve/veya  kapasitenin  iletimi,  dağıtımı  ve  satışı  ile 

bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, 

36.  Lisans:  Tüzel  kişilere  piyasada  faaliyet  gösterebilmeleri  için  bu  Kanun  uyarınca 

Kurul tarafından verilen izni, 

37.  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Yan  Hizmetler  Yönetmeliği:  Türkiye  Elektrik 

İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  hazırlanacak  ve  Kurul  tarafından  onaylanarak  yürürlüğe 

girecek,  iletim  lisansı  hükümleri  uyarınca  iletim  sistemine  veya  dağıtım  lisansı  hükümleri 

uyarınca dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilere uygulanacak, yan hizmetlerin tanımlarını 

ve yan hizmetlerin temin edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsayan kuralları,3

 

38.  Yan  hizmetler:  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Yan  hizmetler  yönetmeliği 

uyarınca  iletim  sistemine  veya  dağıtım  sistemine  bağlı  ilgili  tüzel  kişilerce  sağlanacak  olan, 

iletim  veya  dağıtım  sisteminin  güvenilir  şekilde  işletimini  ve  elektriğin  gerekli  kalite 

koşullarında  hizmete  sunulmasını  sağlamak  üzere  Yan  Hizmetler  Yönetmeliğinde  ayrıntılı 

olarak tanımlanan hizmetleri,4

 

39.  Enerji  alım  ve  enerji  satış  anlaşmaları:  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin; mevcut sözleşmeler kapsamında TEAŞ'dan ve 

TEDAŞ'dan  devralacağı  anlaşmalarla  Kanunun  2  nci  maddesinin  dördüncü  fıkrasının  (d) 

bendinin  (1)  numaralı  alt  bendi  kapsamında  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim 

Şirketi tarafından imzalanabilecek anlaşmaları,5

 

40.  Bağlantı  ve  sistem  kullanım  anlaşmaları:  İlgili  bağlantı  ve  sistem  kullanım 

tarifesinin  fiyatları,  hükümleri  ve  şartlarını  içeren  ve  bir  üretim  şirketi,  otoprodüktör, 

otoprodüktör  grubu,  dağıtım  şirketi  ya  da  tüketicilerin  iletim  sistemine  ya  da  bir  dağıtım 

sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri 

kapsayan anlaşmaları,  

                                                 

1  “Üretim  tesislerinin  bittiği  noktalardan  itibaren,  iletim  şalt  sahalarının  orta  gerilim  fiderleri  de  dahil  olmak 

üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri” tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

2  “İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve  şebekeyi” 

tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

3  “Yan  hizmetler  anlaşmaları:  İletim  sistemine  bağlı  olan  üretim  şirketleri,  otoprodüktörler,  otoprodüktör 

grupları,  dağıtım  şirketleri  veya  tüketiciler  tarafından  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketine,  şebeke 

yönetmeliği uyarınca sağlanacak ve ilgili hizmetin sağlanmasının maliyetinin tamamını karşılayacak yan hizmet 

bedellerini, koşullarını ve hükümlerini belirleyen anlaşmaları” bendi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

4 “Yan hizmetler anlaşması hükümleri uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı tüm tüzel kişilerce 

sağlanacak  olan  ve  şebeke  yönetmeliğinde  ve/veya  dağıtım  yönetmeliğinde  ayrıntılı  olarak  tanımlanan 

hizmetleri” tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

5  “Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketinin;  mevcut  sözleşmeler  kapsamında  TEAŞ'dan  ve 

TEDAŞ'dan  devralacağı  ve  Geçici  4  üncü  ve  Geçici  8  inci  madde  kapsamında  gerçekleştirilebilecek  projeler 

çerçevesinde  imzalayabileceği  anlaşmalarla;  bu  Kanunun  2  nci  maddesinin  (d)  fıkrasının  (1)  numaralı  bendi 

kapsamında  Kurulun  onaylayacağı  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi  tarafından 

imzalanabilecek anlaşmaları” tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

41.  İkili  anlaşmalar:  Gerçek  ve  tüzel  kişiler  arasında  özel  hukuk  hükümlerine  tabi 

olarak,  elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasitenin  alınıp  satılmasına  dair  yapılan  ve  Kurul  onayına 

tabi olmayan ticari anlaşmaları,  

42.  (Değişik:9/7/2008-5784/1.md.)  Kontrol  anlaşması:  Türkiye  Elektrik  İletim 

Anonim Şirketi veya dağıtım şirketi ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi ve/veya işletmecisi 

olan  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişi  arasında,  iletim  ve  dağıtım  sistemlerinin 

kararlılığının  ve  işletme  bütünlüğünün  korunması  amacıyla  özel  hukuk  hükümlerine  göre 

yapılan ikili anlaşmaları, 1

 

43.  Şebeke  yönetmeliği:  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından 

hazırlanacak ve iletim lisansı hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile 

iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları, 

44.  Dağıtım  yönetmeliği:  Dağıtım  faaliyeti  gösteren  tüzel  kişilerin  görüşleri  alınmak 

suretiyle  TEDAŞ  tarafından  hazırlanarak  dağıtım  lisansları  hükümleri  uyarınca  dağıtım 

şirketleri  ile  dağıtım  sistemine  bağlı  tüm  taraflara  uygulanacak  standart,  usul  ve  esasları 

belirleyen kuralları, 

45. Müşteri hizmetleri yönetmeliği: Dağıtım ve perakende satış faaliyeti gösteren tüzel 

kişilerin  görüşleri  alınmak  suretiyle  TEDAŞ  tarafından  hazırlanarak  dağıtım  ve  perakende 

satış lisansları hükümleri uyarınca dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ile söz konusu 

şirketlerden  hizmet  alan  tüm  taraflara  uygulanacak  standart,  usul  ve  esasları  belirleyen 

kuralları, 

46.  Dengeleme  ve  uzlaştırma  yönetmeliği:  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi 

tarafından hazırlanacak ve iletim lisansı hükümleri uyarınca piyasada faaliyet gösteren taraflar 

arasındaki  anlaşmalar  kapsamında  elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasite  alım-satımının  gerçek 

zamanlı  dengelenmesi  ve  mali  uzlaştırmanın  gerçekleştirilmesi  ile  ilgili  ayrıntılı  usul  ve 

esasları belirleyen kuralları, 

47. İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti, 

48. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan iletim şirketini, 

49. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan ticaret 

ve taahhüt şirketini, 

50. Elektrik Üretim Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan üretim şirketini,  

51.  (Ek:18/4/2007-5627/14.md.)  Kojenerasyon:  Isı  ve  elektrik  ve/veya  mekanik 

enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,  

52. (Ek:18/4/2007-5627/14.md.) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı 

kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan kojenerasyon tesisini, 

53.  (Ek:9/7/2008-5784/1.md.)  Uluslararası  enterkonneksiyon  şartı:  Ulusal  elektrik 

sisteminin  diğer  ülkelere  ait  elektrik  sistemi  ile  senkron  paralel;  asenkron  paralel  veya  ünite 

yönlendirmesi yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla veya komşu ülkede oluşturulacak izole 

bölgenin beslenmesi yöntemiyle yapılacak enterkonneksiyonu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisanslar 

 

Elektrik piyasası faaliyetleri 

                                                 

1  “İletim  kontrol  anlaşmaları:  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  ile  özel  direkt  iletim  hatlarının  mülkiyet 

sahibi  ya  da  işletmecisi  olan  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişi  arasında,  özel  hukuk  hükümlerine  göre 

yapılan ikili anlaşmaları” bendi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE  2–  (1)  Elektrik  piyasası  faaliyetleri  bu  Kanun  hükümlerine  göre  piyasada 

faaliyet  gösterecek  tüzel  kişilerin  üretim,  iletim,  dağıtım,  toptan  satış,  perakende  satış, 

perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleridir. 

(2) Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve 

esaslar bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. 

(3)  (Değişik:10/5/2006-5496/2.md.)  Piyasada  faaliyet  gösterebilecek  özel  hukuk 

hükümlerine  tâbi  tüzel  kişilerin,  6762  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümlerine  göre  anonim 

şirket veya limited şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına 

göre  borsada  işlem  görenler  dışındaki  hisselerinin  nama  yazılı  olması  şarttır.  Bu  şirketlerin 

ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir.1

 

(4)  Piyasada,  bu  Kanun  hükümleri  uyarınca  lisans  almak  koşuluyla  yerine 

getirilebilecek faaliyetler ve faaliyet gösterebilecek tüzel kişiler şunlardır:  

a)  (Değişik:10/5/2006-5496/2.md.)  (Değişik:  9/7/2008-5784/2.md.)  Üretim  faaliyeti 

gösterebilecek tüzel kişiler: Özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve 

bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer 

kamu  üretim  şirketleri  ile  otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarıdır.  Özel  sektör  ve  kamu 

üretim şirketleri, lisansları uyarınca gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite 

satışı yapar. 

1.  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi;  DSİ  bünyesindeki  üretim  tesislerini  bu  Kanun 

hükümlerine  göre  devralır,  TEAŞ'dan  devralınan  ve  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel 

kişilere  devri  yapılmamış  üretim  tesislerini  kendisi  ve/veya  bağlı  ortaklıkları  ile  Elektrik 

Üretim  Anonim  Şirketinin  yeniden  yapılandırılmasıyla  oluşan  diğer  kamu  üretim  şirketleri 

vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden çıkarır. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri 

yoluyla  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişilere  devri  yapılmış  veya  yapılacak  tesis  ve 

işletmelerin  ve  bunlara  yapılacak  ilave  ve  idame  yatırımlarının  mülkiyetini  muhafaza  eder. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ek Madde 3 kapsamında verilen görevleri yerine getirir. 

2.  Özel  sektör  üretim  şirketleri;  sahip  oldukları,  finansal  kiralama  yoluyla  edindikleri 

veya işletme hakkını devraldıkları üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve 

satışı ile iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerdir. 

Herhangi  bir  gerçek  kişinin  ya  da  özel  sektör  tüzel  kişisinin  kontrol  ettiği  üretim 

şirketleri  aracılığıyla  sahip  olacağı  toplam  elektrik  enerjisi  kurulu  gücü,  bir  önceki  yıla  ait 

yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez.  

3.  Bir  otoprodüktör  ya  da  otoprodüktör  grubu,  bir  takvim  yılı  içerisinde  lisanslarına 

derç  edilen  yıllık  ortalama  elektrik  enerjisi  üretim  miktarının  yüzde  yirmisini  piyasada 

satabilir.  Arz  güvenliği  açısından  ihtiyaç  duyulacak  hallere  münhasır  olmak  üzere,  Kurul  bu 

oranı  artırabilir.  Bir  takvim  yılı  içinde  Kurulca  belirlenen  orandan  daha  fazla  elektrik 

enerjisinin piyasada satılması halinde üretim lisansı alınması zorunludur. Bu bent hükümleri, 

otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarının  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  ile 

yaptıkları  yan  hizmet  anlaşmaları  kapsamında  gerçekleştirdikleri  üretim  miktarları  için 

uygulanmaz. 

                                                 1

  “Piyasada  faaliyet  gösterecek  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişilerin  6762  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu 

hükümleri  doğrultusunda  anonim  şirket  ya  da  limited  şirket  olarak  kurulmaları  ve  anonim  şirket  olarak 

kurulmaları halinde, hisselerinin tamamının  nama yazılı olması  şarttır. Bu  şirketlerin asgari sermayeleri ile ana 

sözleşmelerinde  bulunması  gereken  sair  hususlar  yönetmelikle  düzenlenir.”  hükmü  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir. 

Otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarının  çalışma  usul  ve  esasları,  ortaklarına 

yapacakları  satışın  niteliğine  ilişkin  düzenlemeler  ile  ihtiyaç  fazlası  olarak  ürettikleri 

elektriğin satışı, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.12

 

b)  İletim  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  Elektrik  enerjisi  iletim  faaliyetleri 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yürütülür.  

Kamu  mülkiyetindeki  tüm  iletim  tesislerini  devralmak,  kurulması  öngörülen  yeni 

iletim  tesisleri  için  iletim  yatırım  planı  yapmak,  yeni  iletim  tesislerini  kurmak  ve  işletmek, 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin görevidir.  

(Değişik:9/7/2008-5784/2.md.) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi; ayrıca, Kurul 

onayına  tabi  olan  iletim,  bağlantı  ve  sistem  kullanım  tarifelerini  ve  şebeke  yönetmeliğini 

hazırlar,  revize  eder,  denetler  ve  yük  dağıtımı  ile  frekans  kontrolünü  gerçekleştirir,  iletim 

sisteminde  ikame  ve  kapasite  artırımı  yapar,  gerçek  zamanlı  sistem  güvenilirliğini  izler, 

sistem  güvenilirliğini  ve  elektrik  enerjisinin  öngörülen  kalite  koşullarında  sunulmasını 

sağlamak  üzere  gerekli  yan  hizmetleri  belirler  ve  bu  hizmetleri  Yan  Hizmetler  Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda sağlar.3

 

Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  Bakanlığın  kararı  doğrultusunda  uluslararası 

enterkonneksiyon çalışmalarını yapar, iletim sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan serbest 

tüketiciler  dâhil  tüm  sistem  kullanıcılarına  şebeke  yönetmeliği  ve  iletim  lisansı  hükümleri 

doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunar. 

                                                 1

  “a)  Üretim  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  Otoprodüktör  ve  otoprodüktör  grupları  tarafından 

gerçekleştirilen üretim faaliyeti dışındaki elektrik enerjisi üretimi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve özel sektör 

üretim  şirketleri  tarafından  gerçekleştirilir.  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi  ve  özel  sektör  üretim  şirketleri, 

lisansları uyarınca  gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilirler. 

1. Elektrik Üretim Anonim Şirketi; özel sektör üretim yatırımlarını dikkate almak suretiyle Kurul onaylı üretim 

kapasite projeksiyonu uyarınca, gerektiğinde yeni üretim tesisleri kurabilir, kiralayabilir ve işletebilir. 

Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  DSİ  bünyesindeki  üretim  tesislerini  bu  Kanun  hükümlerine  göre  devralır, 

TEAŞ'dan devralınan ve özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi 

ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden çıkarır.  

Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  işletme  hakkı  devri  yoluyla  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişilere    devri 

yapılmış  veya  yapılacak  tesis  ve  işletmelerin  ve  bunlara  yapılacak  ilave  ve  idame  yatırımlarının  mülkiyetini 

muhafaza eder. 

2.  Özel  sektör  üretim  şirketleri;  sahip  oldukları,  finansal  kiralama  yoluyla  edindikleri  veya  işletme  hakkını 

devraldıkları  üretim  tesisi  ya  da  tesislerinde  elektrik  enerjisi  üretimi  ve  satışı  ile  iştigal  eden  özel  hukuk 

hükümlerine tabi tüzel kişilerdir. 

Herhangi  bir  özel  sektör  üretim  şirketinin  iştirakleri  ile  birlikte  işletmekte  olduğu  üretim  tesisleri  yoluyla 

piyasada  sahip  olacağı  toplam  pay,  bir  önceki  yıla  ait  yayımlanmış  Türkiye  toplam  elektrik  enerjisi  kurulu 

gücünün yüzde yirmisini geçemez.  

3. Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, ürettiği elektrik enerjisinin, bir takvim yılı içinde yüzde yirmisini 

aşmamak  kaydıyla  Kurul  tarafından  belirlenecek  orandaki  miktarını  rekabet  ortamında  satabilir.  Olağanüstü 

hallere  münhasır  olmak  üzere,  Kurul  bu  oranı  yarısı  kadar  artırabilir.  Bir  takvim  yılı  içinde  Kurulca  belirlenen 

orandan daha fazla elektrik enerjisinin satılması halinde üretim lisansı alınması zorunludur.   

Otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarının  çalışma  usul  ve  esasları,  ortaklarına  yapacakları  satışın  niteliğine 

ilişkin  düzenlemeler  ile  ihtiyaç  fazlası  olarak  ürettikleri  elektriğin  satışı,  çıkarılacak  yönetmelikle  belirlenir.” 

fıkrası metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2  “Üretim  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  Özel  sektör  üretim  şirketleri,  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi, 

Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketinin  yeniden  yapılandırılmasıyla  oluşan  diğer  kamu  üretim  şirketleri  ile 

otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarıdır.  Özel  sektör  ve  kamu  üretim  şirketleri,  lisansları  uyarınca  gerçek  ve 

tüzel kişilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapar.” bendi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

3  “Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi;  ayrıca,  Kurul  onayına  tabi  olan  iletim,  bağlantı  ve  sistem  kullanım 

tarifelerini  ve  şebeke  yönetmeliğini  hazırlar,  revize  eder,  denetler  ve  yük  dağıtımı  ile  frekans  kontrolünü 

gerçekleştirir,  iletim  sisteminde  ikame  ve  kapasite  artırımı  yapar,  gerçek  zamanlı  sistem  güvenilirliğini  izler, 

yapılan  yan  hizmetler  anlaşmaları  ile  yan  hizmetleri  satın  alır  ve  sağlar.”  hükmü  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir. 

Piyasanın  gelişimine  bağlı  olarak  Kurul  kararı  doğrultusunda  yeni  ticaret  yöntemleri 

ve  satış  kanallarının  uygulanabilmesine  yönelik  alt  yapının  geliştirilmesi  ve  uygulanması 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yürütülür. 

Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  yönetmelik  çerçevesinde,  dağıtım  şirketleri 

tarafından hazırlanan talep tahminlerini esas alarak üretim kapasite projeksiyonunu hazırlar ve 

Kurul onayına sunar. 

(Değişik:9/7/2008-5784/2.md.)  İletim  şebekesi  dışında,  ulusal  iletim  sistemi  için 

geçerli standartlara uygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki 

üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt 

hat  tesisi,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  ile  üretim  faaliyeti  gösteren  tüzel  kişi 

arasında yapılacak kontrol anlaşması ile mümkündür.1

 

(Ek:9/7/2008-5784/2.md.)  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  uluslararası 

enterkonneksiyon  hatlarının  ulusal  sınırlar  dışında  kalan  kısmının  tesisi  ve  işletilmesini 

yapabilir  ve/veya  bu  amaçla  uluslararası  şirket  kurabilir  ve/veya  kurulmuş  uluslararası 

şirketlere  ortak  olabilir  ve  bölgesel  piyasaların  işletilmesine  ilişkin  organizasyonlara 

katılabilir. 

c)  Dağıtım  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  Elektrik  enerjisi  dağıtım  faaliyetleri, 

dağıtım şirketleri tarafından lisanslarında belirlenen bölgelerde yürütülür.  

Dağıtım  şirketleri,  bulundukları  dağıtım  bölgesinde,  başka  bir  tedarikçiden  elektrik 

enerjisi  ve/veya  kapasite  temin  edemeyen  tüketiciler  bulunması  halinde,  perakende  satış 

lisansı  alarak  bu  tüketicilere  perakende  satış  yapmak  ve/veya  perakende  satış  hizmeti 

vermekle yükümlüdür. 

Dağıtım  şirketleri,  bölgelerinde,  başka  perakende  satış  şirketi  ve/veya  şirketleri 

bulunsa  dahi  perakende  satış  lisansı  almak  suretiyle  tüketicilere  perakende  satış  yapabilir 

ve/veya perakende satış hizmeti verebilir. 

Lisanslarında  belirtilen  bölgelerdeki  dağıtım  tesislerini  işleten  ve/veya  sahip  olan 

dağıtım  şirketleri,  bu  tesislerin  yenileme,  ikame  ve  kapasite  artırım  yatırımlarını  yapar, 

dağıtım  sistemine  bağlı  ve/veya  bağlanacak  olan  serbest  tüketiciler  dahil  tüm  sistem 

kullanıcılarına,  dağıtım  lisanslarının  hüküm  ve  şartları  ve  dağıtım  yönetmeliği  hükümleri 

doğrultusunda  ve  yönetmelikte  belirlenecek  süreler  içinde  eşit  taraflar  arasında  ayrım 

gözetmeksizin elektrik enerjisi dağıtımı ve bağlantı hizmeti sunar. 

(Değişik:9/7/2008-5784/2.md.)  Dağıtım  şirketleri,  Yan  Hizmetler  Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yan hizmetleri sağlar.2

 

Yönetmelik  çerçevesinde,  dağıtım  lisanslarında  belirlenen  bölgelerde  talep 

tahminlerinin  hazırlanması  ve  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketine  bildirilmesi  görevi 

dağıtım  şirketlerine  aittir.  Kurul  bu  talep  tahminlerini  onaylar  ve  tahminler  Türkiye  Elektrik 

İletim Anonim Şirketi tarafından yayımlanır.  

Mülkiyeti  kamuda  olan  dağıtım  tesislerinin,  Kurul  onaylı  talep  tahminleri 

doğrultusunda  yatırım  planlarının  hazırlanması  ve  Kurul  onayına  sunulması,  onaylanan 

yatırım planı uyarınca yatırım programına alınan, dağıtım tesislerindeki gerekli iyileştirme ve 

güçlendirme işlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya yeni dağıtım tesislerinin inşa edilmesi görevi 

söz konusu dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketlerine aittir.    

                                                 

1 “İletim şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve piyasada üretim faaliyeti 

gösteren  tüzel  kişiler  ile  lisansları  kapsamındaki  müşterileri  ve/veya  iştirakleri  ve/veya  serbest  tüketiciler 

arasında özel direkt iletim hattı tesisi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile üretim faaliyeti gösteren tüzel 

kişiler  arasında  yapılacak  iletim  kontrol  anlaşması  ile  mümkündür.  Bu  iletim  kontrol  anlaşmalarının  amacı, 

iletim  sisteminin  kararlılığının  ve  işletme  bütünlüğünün  korunmasıdır.”  hükmü  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir.  

2  “Dağıtım  şirketleri  yapılan  yan  hizmetler  anlaşmaları  ile  yan  hizmetleri  satın  alır  ve  sağlar.”  hükmü  metne 

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

(Ek:3/7/2005–5398/21.md.)  4046  sayılı  Kanun  çerçevesinde  yapılan  özelleştirme 

sonrası  elektrik  dağıtım  tesislerinin  iyileştirilmesi,  güçlendirilmesi  ve  genişletilmesi  için 

yapılan  yatırımların  mülkiyeti  kamuya  aittir.  Özelleştirilen  elektrik  dağıtım  tesis  ve 

varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay, değişiklik 

ve  denetim  yetkisi  Kurula  aittir.  Kurul,  hizmetin  verilmesini  sağlayacak  yatırımların  teklif 

edilmemesi  halinde  talep  eder  ve  onaylanmış  yatırımlar  gerçekleştirilmediği  takdirde  lisans 

iptal edilerek yeniden ihale yapılır.1

 

(Ek:9/7/2008-5784/2.md.)  Dağıtım  şebekesi  dışında,  dağıtım  sistemi  için  geçerli 

standartlara uygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim 

tesisi  ile  müşterileri  ve/veya  iştirakleri  ve/veya  serbest  tüketiciler  arasında,  direkt  hat  tesis 

edecek tarafların mülkiyetindeki saha üzerinde özel direkt hat tesisi, dağıtım şirketi ile üretim 

faaliyeti gösteren tüzel kişi arasında yapılacak kontrol anlaşması ile mümkündür. Özel direkt 

hat  tesis  edilmesi,  serbest  tüketicilerin  tedarikçilerini  seçebilmelerine  engel  teşkil  etmez.  Bu 

fıkrada  bahsedilen  üretim  tesisinin  iletim  sistemine  bağlı  olması  durumunda,  kontrol 

anlaşması  yapılmasına  ilişkin  esas  ve  usuller  Kurum  tarafından  çıkarılacak  yönetmelikle 

düzenlenir. 

d) Toptan satış faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Toptan satış faaliyetleri, Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve özel sektör toptan satış şirketleri tarafından, bu 

Kanun,  ilgili  yönetmelikler,  lisanslar,  şebeke  yönetmeliği,  dengeleme  ve  uzlaştırma 

yönetmeliği ve ikili anlaşmalar uyarınca yürütülür.  

1.  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi,  mevcut  sözleşmeler 

kapsamında  imzalanmış  olan  enerji  alış  ve  satış  anlaşmalarını  TEAŞ’dan  ve  TEDAŞ’dan 

devralır. (Değişik 2 nci ve 3 üncü cümle:9/7/2008-5784/2.md.) Mevcut imtiyaz ve uygulama 

sözleşmeleri  kapsamında  enerji  alım  ve  satış  anlaşmaları  imzalayabilir,  dağıtım  şirketlerine 

karşı üstlendiği enerji alım ve satım taahhütleri ile sınırlı kalmak üzere, bir yılı aşmamak ve 

Kurul  tarafından  onaylanmak  kaydıyla  enerji  alım  anlaşmaları  ve  Hükümetler  arası 

anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir.2 3

 

2. Özel sektör toptan satış şirketleri; elektriğin toptan satışı faaliyetlerinde bulunur. 

(Değişik:9/7/2008-5784/2.md.)  Herhangi  bir  gerçek  kişinin  ya  da  özel  sektör  tüzel 

kişisinin kontrol ettiği toptan satış şirketleri aracılığıyla toptan satışını yapabilecekleri elektrik 

enerjisi miktarı, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde 

onunu geçemez.4

 

e)  Perakende  satış  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  Elektrik  enerjisi  ve/veya 

kapasitenin perakende satışını ve/veya perakende satış hizmetini içeren faaliyetler, bu Kanun, 

ilgili  yönetmelikler,  lisanslar,  müşteri  hizmetleri  yönetmeliği  ve  dağıtım  yönetmeliği 

                                                 1

 10/5/2006 tarihli ve 5496 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan "denetim" ibaresinden sonra 

gelmek üzere "yetkisi" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

2

 Bu alt bendde bulunan; “30 Haziran 2001” ibaresi, 27/6/2001 tarihli ve 4694 sayılı Kanunun 1.nci maddesiyle, 

30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere “31 Ekim 2001” olarak değiştirilmiş ise de 4694 sayılı Kanunun 

1  nci  maddesi,  Anayasa  Mahkemesi’nin  13/12/2001  tarih  ve  E.:2001/389,  K.:2002/29  sayılı  Kararı  ile  iptal 

edilmiştir. 

3 “Geçici 4 üncü madde ve Geçici 8 inci madde kapsamında enerji alım ve enerji satış anlaşmaları imzalayabilir, 

devraldığı ve/veya imzaladığı anlaşmaları yürütür ve sona erdirir. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim 

Şirketinin  mevcut  sözleşmelerden  31  Ekim  2001  tarihine  kadar  devri  gerçekleşen  işletme  hakkı  devir 

sözleşmeleri  çerçevesinde  dağıtım  şirketlerine  ve  TEDAŞ’a  karşı  üstlendiği  enerji  satış  taahhütleri  ile  sınırlı 

kalmak  üzere,  daha  ekonomik  bir  tedarik  kaynağı  bulunamadığı  takdirde  öncelikle  Elektrik  Üretim  Anonim 

Şirketinden  alınmak  ve  bu  halde  dahi  açık  kalması  halinde  bir  yılı  aşmamak  ve  Kurul  tarafından  onaylanmak 

kaydıyla enerji alım anlaşmaları imzalayabilir.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

4  “Herhangi  bir  özel  sektör  toptan  satış  şirketinin  iştirakleriyle  birlikte  piyasada  sahip  olacağı  toplam  pay, 

piyasada  bir  önceki  yılda  tüketilen  toplam  elektrik  enerjisi  miktarının  yüzde  onunu  geçemez.”  hükmü  metne 

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

hükümleri  uyarınca  perakende  satış  şirketleri  ve  perakende  satış  lisansı  almış  dağıtım 

şirketleri tarafından yürütülür. 

f)  İthalat  -  ihracat  faaliyeti  gösterebilecek  tüzel  kişiler:  3154  sayılı  Enerji  ve  Tabii 

Kaynaklar  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanuna  göre  oluşturulan  Bakanlık 

görüşü  doğrultusunda  uluslararası  enterkonneksiyon  şartı  oluşmuş  ülkelerden  ya  da  ülkelere, 

Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 

Anonim Şirketi, özel sektör toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri ve perakende satış 

lisansı  almış  dağıtım  şirketleri  tarafından,  bu  Kanun,  ilgili  yönetmelikler,  lisanslar,  şebeke 

yönetmeliği ve dağıtım yönetmeliği uyarınca yapılır. 

g)1

  (Ek:3/7/2005–5398/21.md.)  (Değişik:10/5/2006-5496/2.md.)  Organize  Sanayi 

Bölgeleri:  4562  sayılı  Organize  Sanayi  Bölgeleri  Kanununa  göre  kurulan  organize  sanayi 

bölgeleri  tüzel  kişilikleri,  katılımcılarının  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla;  onaylı  sınırlar 

içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın 

Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur. 

Organize  sanayi  bölgeleri  tüzel  kişilikleri,  katılımcılarının  elektrik  ihtiyacını 

karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır. 

Organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, 

organize  sanayi  bölgesine  dağıtım  bedeli  ödemek  kaydıyla  tedarikçisini  seçme  hakkına 

sahiptir. 

Organize  sanayi  bölgelerinin,  ürettiği  veya  serbest  tüketici  sıfatıyla  temin  ettiği 

elektrik  enerjisinin;  katılımcılarının  kullanımına  sunulmasına,  dağıtım  bedellerinin 

belirlenmesine,  organize  sanayi  bölgelerinin  bu  bent  kapsamında  gerçekleştirecekleri 

faaliyetlere  ilişkin  esas  ve  usûller,  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığının  görüşü  alınarak  Kurum 

tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Organize sanayi bölgeleri sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel 

ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili 

organize sanayi bölgesine devredilir. 

 

Lisans genel esasları ve lisans türleri 

MADDE  3–  (1)  Bu  Kanun  kapsamında  Kurum  tarafından  verilecek  lisansların  tabi 

olacağı usul ve esaslar ile lisanslarda yer alacak asgari hükümler şunlardır: 

a) Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar: 

1. Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her 

faaliyet  için  ve  söz  konusu  faaliyetlerin  birden  fazla  tesiste  yürütülecek  olması  halinde,  her 

tesis için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. 

2. Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste 

yürüten  tüzel  kişiler,  lisansa  tabi  her  faaliyet  veya  tesis  için  ayrı  ayrı  hesap  ve  kayıt  tutmak 

zorundadır. 

3. Lisans başvuru usul ve esasları, lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri, 

lisans sahibinin haklarının temliki, lisansların tadili, süreleri, süre uzatımı ve sahibi tarafından 

lisanstan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin türü ve üretimi, iletimi ve dağıtımı yapılan elektrik 

enerjisi miktarına göre belirlenecek lisans bedelleri yönetmelikle düzenlenir. 

                                                 1

  5398  sayılı  Kanunla  eklenen  “g)  4562  sayılı  Organize  Sanayi  Bölgeleri  Kanununa  göre  kurulan  OSB  tüzel 

kişilikleri;  onaylı  sınırları  içerisinde  üretim,  dağıtım  ve  ticaret  faaliyetlerinden  bir  veya  bir  kaçını  yetkili 

organlarının  kararı  ile  yapar.  Organize  sanayi  bölgeleri  katılımcıları,  OSB  yetkili  organlarının  kurduğu  şirket 

çerçevesinde  serbest  tüketici  sayılır.  Ancak  kurulan  şirket,  üretimi  veya  toptan  alımı  nedeniyle  OSB  içindeki 

serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik 

dağıtım  bedeli  alınır.  Organize  sanayi  bölgelerinin  sınırları  içerisinde  olup,  daha  önce  bedelsiz  olarak  veya 

sembolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım  şebekelerinin mülkiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı 

bedelle OSB'lere devir edilir.” hükmü, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

4.  Lisanslar,  bir  defada  en  çok  kırk  dokuz  yıl  için  verilir.  Üretim,  iletim  ve  dağıtım 

lisansları için geçerli olan asgari süre on yıldır. 

5.  Bu  Kanun  hükümleri  uyarınca  piyasada;  verimli,  istikrarlı  ve  ekonomik  bir  sistem 

oluşturmak  ve  bunu  korumak,  elektrik  enerjisi  üretimi,  toptan  satışı  ve  perakende  satışında 

rekabet  ortamına  uygun  alt  yapıyı  sağlamak,  dağıtım  lisansı  sahibi  şirketlerin  ve  Türkiye 

Elektrik İletim Anonim Şirketinin görevidir. 

6. Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili, 

lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır.  

7.  Lisans  sahibi  tüzel  kişiler;  tesislerini,  yasal  defter  ve  kayıtlarını  Kurul  denetimine 

hazır  bulundurmak,  Kurul  tarafından  talep  edildiğinde  denetime  açmak  ve  Kurumun 

faaliyetlerini  yerine  getirebilmesi  için  ihtiyaç  duyacağı  her  türlü  bilgi  ve  belgeyi  zamanında 

Kurula vermek zorundadır. 

8.  Tüzel  kişiler  lisans  almanın  yanı  sıra,  faaliyet  alanlarına  göre  yürürlükteki 

mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler: 

1.  Lisans  kapsamında  hizmet  verilecek  gerçek  ve  tüzel  kişilere  dair  gruplar  veya 

kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 

2.  Bir  dağıtım  ya  da  iletim  lisansı  sahibinin,  gerçek  ve  tüzel  kişilere,  eşitler  arasında 

ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkânı sağlayacağına dair hükümler. 

3.  Bu  Kanunda  yer  alan  fiyatlandırma  esaslarını  tespit  etmeye,  piyasa  ihtiyaçlarını 

dikkate  alarak  serbest  olmayan  tüketicilere  yapılan  elektrik  satışında  uygulanacak 

fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak 

ayarlamalara  ilişkin  formülleri  uygulamaya  dair  yöntemler  ve  bunların  denetlenmesine  dair 

hükümler. 

4. Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilere yapılan satışlar 

açısından;  lisans  sahibinin  elektrik  enerjisi  ve/veya  kapasite  alımlarını  en  ekonomik 

kaynaktan yapmasını ve gerektiğinde piyasada yaptığı alımlarda en ekonomik alımı yaptığını 

kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 

5. Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile kayıp ve 

kaçakları asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. 

6. Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler. 

7. Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler. 

8. Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına 

ilişkin hükümler. 

9.  Lisans  sahibine  ait  veya  kullanımındaki  tesis  ve/veya  tesislerin  gerektiğinde  lisans 

amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması koşullarına ilişkin hükümler. 

10. Lisans sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine 

ilişkin hükümler. 

11.  Lisans  kapsamında,  Kuruldan  izin  alınmaksızın  yapılabilecek  faaliyetlere  ilişkin 

hükümler. 

12.  Lisans  kapsamındaki  faaliyetler  ile  ilgili  uyuşmazlıkların  hangilerinin  Kurul 

tarafından çözüleceğine ilişkin hükümler. 

13.  Lisansta  yer  alan  hak  ve  yükümlülüklerin  hangi  süre,  koşul  ve  hallerde  geçersiz 

olacağına ilişkin hükümler. 

14. Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. 

c)  Elektrik  enerjisi  piyasasında  faaliyet  gösterilebilmesi  için  Kurum  tarafından 

verilecek lisans türleri aşağıda belirtilmiştir: 

1. Üretim lisansı: 

Mevcut  ve  kurulacak  olan  üretim  tesisleri  için  üretim  şirketlerinin  elektrik  enerjisi 

üretimi  ve  üretilen  elektriğin  satışına  yönelik  olarak,  her  bir  üretim  tesisi  için  Kurumdan 

almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. Üretim lisansı alınma usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenir.  

Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, iletim ve dağıtım sistemi 

ile  paralel  çalışmayan  ve  çıkarılacak  yönetmeliğe  göre  yalnızca  kendi  ihtiyacını  karşılamak 

için elektrik üretimi yapan gerçek veya tüzel kişiler lisansa tabi değildir. 

Üretim  şirketleri,  dağıtım  şirketleri  ile  kontrol  oluşturmaksızın  iştirak  ilişkisine 

girebilir. 

Üretim şirketleri, bu faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz.  

2. İletim lisansı: 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin mevcut ve inşa edilecek tüm iletim tesisleri 

üzerinden  iletim  faaliyetlerini  yürütebilmesi  için  Kurumdan  almak  zorunda  olduğu  lisansı 

ifade eder. 

Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  şebeke  yönetmeliği  hükümleri  uyarınca, 

piyasadaki arzla piyasa talebini karşılamak üzere yük dağıtım sıralamasının belirlenmesinden, 

gerçek  zamanlı  iletim  kısıtlamalarına  göre,  teknik  ve  ekonomik  yük  dağıtım  kuralları 

doğrultusunda  yük  dağıtımının  gerçekleştirilmesinden  ve  yük  dağıtım  sıralamasının 

gerektiğinde şebeke yönetmeliği hükümleri doğrultusunda revize edilmesinden sorumludur.  

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, piyasada iletim faaliyeti dışında herhangi bir 

faaliyet ile iştigal edemez. 

3. Dağıtım lisansı: 

Belirli bir bölgede dağıtım faaliyetinde bulunulabilmek için tüzel kişilerin Kurumdan 

almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 

(Değişik  ikinci  ve  üçüncü  paragraf:3/7/2005–5398/22.  md.)  Özel  sektör  dağıtım 

şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrı 

tutulmak  kaydıyla  üretim  tesisi  kurabilir  ve  sahibi  olduğu  veya  iştirak  ilişkisinde  bulunduğu 

üretim  şirketi  veya  şirketlerinden  ülke  ortalama  elektrik  toptan  satış  fiyatını  geçmeyecek 

fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir.1,2

 

Bölgelerinde,  mevcut  sözleşmeleri  kapsamında  işletme  hakkı  devri  yoluyla  dağıtım 

hizmeti  yapma  hakkı  elde  etmiş  özel  sektör  dağıtım  şirketleri  bu  Kanunda  belirlenmiş  ve 

dağıtım şirketlerinin tabi olduğu serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde sözleşmelerini 

tadil edip, yeni düzenlemelere geçmedikleri sürece, üretim lisansı alarak üretim tesisi kurma 

hakkından  yararlanamaz  ve  üretim  faaliyetiyle  iştigal  eden  tüzel  kişilerle  kontrol  oluşturup 

oluşturmadığına bakılmaksızın iştirak ilişkisine giremez. 

Diğer  taraftan,  mevcut  sözleşmeleri  kapsamında  bölgelerinde  dağıtım  hizmeti  yapma 

hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri, mevcut sözleşmelerini Kurulca belirlenecek bir 

süre  dâhilinde  serbest  rekabet  koşullarını  sağlayacak  şekilde  tadil  etmekle  yükümlüdürler. 

Sözleşmelerin niteliği bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Dağıtım  şirketleri,  tanımlanan  bu  faaliyetler  dışında  piyasada  başka  bir  faaliyette 

bulunamaz.  (Ek  cümle:9/7/2008-5784/3.md.)  Dağıtım  şirketleri,  üretim  ve  perakende  satış 

faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler. 

4. Toptan satış lisansı: 

                                                 1

 “Özel sektör dağıtım şirketleri, dağıtım ve perakende satış faaliyeti dışında, lisanslarında belirtilen bölgelerde 

üretim  lisansı  almak  kaydıyla  ve  yıllık  elektrik  enerjisi  üretimi  bir  önceki  yılda  bölgelerinde  tüketime  sunulan 

yıllık toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere üretim tesisi kurabilir.  

Dağıtım  şirketleri  sahibi  olduğu  veya  iştirak  ilişkisinde  bulunduğu  üretim  şirketi  veya  şirketlerinden, 

bölgelerinde bir önceki yılda dağıtımını yaptıkları yıllık toplam miktarın yüzde yirmisinden fazla elektrik enerjisi 

satın  alamaz.”  hükmü  değiştirilmiş  olup,  değişikliği  getiren  3/7/2005  tarihli  ve  5398  sayılı  Kanunun  22  nci 

maddesine istinaden, ikinci ve üçüncü paragraf tek paragraf olarak düzenlenmiştir. 

2

 10/5/2006 tarihli ve 5496 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan "Özel sektörde" ibaresi "Özel 

sektör" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Toptan satış şirketlerinin piyasada elektriğin toptan satışı ve serbest tüketicilere satışı 

için Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 

Toptan  satış  lisanslarında,  Bakanlık  kararı  doğrultusunda  uluslararası 

enterkonneksiyon  şartı  oluşmuş  ülkelere  elektrik  enerjisi  ihracatına  ya  da  elektrik  enerjisi 

ithalatına izin veren hükümler ayrı bir bölüm olarak yer alır. 

Kurul,  böyle  bir  izni  vermeden  önce,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketinden 

teknik  sınırlamalara  ilişkin  görüş  alır.  Toptan  satış  lisansında,  ithalata  ve  ihracata  ilişkin 

hükümler  sınırlı  süre  ve  miktarlar  için  geçerlidir.  Bu  süre,  ilgili  toptan  satış  lisansının 

geçerlilik  süresinden  farklı  olabilir.  İthalat  ve  ihracatla  ilgili  hükümlere  ilişkin  her  türlü 

değişiklik  ya  da  süre  uzatımı,  ilgili  toptan  satış  lisansının  diğer  tüm  hükümlerine  ilişkin 

değişiklik ya da süre uzatımından ayrı olarak ele alınır.  

5. Perakende satış lisansı: 

Tüzel  kişilerin,  piyasada  perakende  satış  yapabilmek  ve/veya  perakende  satış  hizmeti 

verebilmek  için  Kurumdan  almak  zorunda  oldukları  lisansı  ifade  eder.  Bir  perakende  satış 

lisansında,  gerektiğinde  Bakanlık  kararı  doğrultusunda  iletim  seviyesinin  altındaki  gerilim 

seviyelerinde elektrik enerjisi ithalatına izin veren hükümler ayrı bir bölüm olarak yer alır.  

Kurul,  bu  izni  vermeden  önce,  söz  konusu  dağıtım  bölgesinde  faaliyet  gösteren 

dağıtım  şirketinden  teknik  konulara  ilişkin  görüş  alır.  Perakende  satış  lisansında,  ithalata 

ilişkin hükümler sınırlı süre ve miktar için geçerlidir. Bu süre ilgili perakende satış lisansının 

geçerlilik süresinden farklı olabilir. İthalatla ilgili hükümlere ilişkin her türlü değişiklik ya da 

süre  uzatımı,  ilgili  perakende  satış  lisansının  diğer  tüm  hükümlerine  ilişkin  değişiklik  ya  da 

süre uzatımından ayrı olarak ele alınır.  

Perakende satış şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın perakende satış ve 

perakende satış hizmeti faaliyetinde bulunur.  

Perakende  satış  lisansına  sahip  dağıtım  şirketleri  ise  ancak  perakende  satış  lisansında 

yer  alması  halinde,  başka  bir  dağıtım  şirketinin  bölgesinde  bulunan  serbest  tüketicilere 

elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilir. 

6. Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı: 

Kendi  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  elektrik  enerjisi  üretimi  yapan  ve  iletim  ve/veya 

dağıtım sistemi ile paralel çalışan otoprodüktörlerin ve ortaklarına elektrik enerjisi temin eden 

otoprodüktör gruplarının Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 

d)  Lisansların  sona  ermesi:  Lisanslar,  Kurul  tarafından  lisansta  belirtilen  yöntem 

uyarınca  süreleri  uzatılmadığı  takdirde  sürelerinin  bitiminde  veya  lisans  sahibi  tüzel  kişinin 

iflası halinde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan vazgeçmeyi istemesi halinde 

ise ancak Kurul onayıyla sona erer. 

(2)  (Ek:18/4/2007-5627/15.md.)  Yalnızca  kendi  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla, 

Bakanlık  tarafından  yürürlüğe  konulacak  yönetmelikte  tanımlanan  değerin  üzerinde  verimi 

olan  kojenerasyon  tesisi  kuran  gerçek  ve  tüzel  kişilerden  lisans  alma  ve  şirket  kurma 

yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir. 

(3)  (Ek:18/4/2007-5627/15.md.)  (Değişik:9/7/2008-5784/3.md.)  Yenilenebilir  enerji 

kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon 

tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Bu 

tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde 

uygulanacak  teknik  ve  mali  usul  ve  esaslar  Kurum  tarafından  çıkartılacak  bir  yönetmelikle 

belirlenir.1

  

                                                 

1 “Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 

ikiyüz  kilovatlık  üretim  tesisi  ile  mikro  kojenerasyon  tesisi  kuran  gerçek  ve  tüzel  kişiler,  lisans  alma  ve  şirket 

kurma yükümlülüğünden muaftır.” fıkrası metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

(4)  (Ek:18/4/2007-5627/15.md.)  Kurum,  mevcut  üretim  lisanslarında  ve  lisans 

başvurularında  teminat  ister.  Teminat  alınması  ve  irat  kaydedilmesine  ilişkin  hususlar  ilgili 

yönetmelikle düzenlenir. 

(5)  (Ek:9/7/2008-5784/3.md.)  Rüzgâr  enerjisine  dayalı  üretim  tesisi  kurmak  üzere 

yapılmış veya yapılacak olan lisans başvuruları kapsamında, bu Kanun ile 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği  Kanunu  kapsamında  Elektrik  İşleri  Etüt  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  tarafından 

yapılacak  teknik  değerlendirme  ve  ardından  Kurum  tarafından  yapılacak  değerlendirme 

sonucunda  lisans  almak  için  gerekli  koşulları  sağlayan  başvuru  sahipleri  belirlenir.  Yapılan 

belirleme  sonucunda  da  aynı  bölge  ve/veya  aynı  trafo  merkezi  için  birden  fazla  başvurunun 

bulunması  durumunda,  bu  başvurular  Kurum  tarafından  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim 

Şirketine  gönderilir.  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  bu  durumda  olan 

başvurular  arasından  sisteme  bağlanacak  olanı  belirlemek  için  yarışma  yapılır.  Yapılan 

yarışmada, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine işletmeye girdikten sonra yönetmelikle 

belirlenecek  bir  süre  boyunca  üretilecek  kWh  başına  ödenecek  en  yüksek  katkı  payını  teklif 

ve  taahhüt  eden  başvuru  sahibi  belirlenerek  yarışma  sonuçları  Kuruma  gönderilir.  Lisans 

verilmesine  ilişkin  tüm  hak  ve  yetkiler  Kurula  aittir.  Katkı  payı  gelirleri  Türkiye  Elektrik 

İletim Anonim Şirketi tarafından münhasıran sisteme bağlanacak üretim tesisleri için gerekli 

iletim yatırımlarının finansmanında kullanılır. Yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen katkı 

payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 

hazırlanacak ve Kurum tarafından onaylanacak yönetmelikle düzenlenir. 

(6)  (Ek:9/7/2008-5784/3.md.)  Üretim  tesisi  yatırımını  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 

belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı 

iptal edilen tüzel kişi ile Kurumca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; bu tüzel 

kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde 

bulunan  yönetim  kurulu  başkan  ve  üyeleri  lisans  iptalini  takip  eden  üç  yıl  süreyle  lisans 

başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay 

sahibi olamaz. 

(7) (Ek:9/7/2008-5784/3.md.) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla 

alınan  lisanslar  kapsamındaki  tesisler  için,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  Genel 

Müdürlüğü ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu 

olması  halinde,  Kuruma  yapılan  ilk  lisans  başvurusundaki  sahada  başka  lisans  başvurusu 

olmaması  ve  kapasite  artışı  sonunda  oluşacak  yeni  güç  için  mevcut  iletim/dağıtım  hattı  ile 

mevcut  bağlantı  noktası  ve  gerilim  seviyesinin  kullanılması  koşullarıyla  kapasite  artışı, 

modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara izin verilir. 

 

 

İKİNCİ KISIM 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Çeşitli 

Hükümler1

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Görevleri 

ve Yetkileri1

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu2

  

                                                 

1  İkinci  kısım  ve  birinci  bölüm  madde  başlıklarında  bulunan;  “Elektrik  Piyasası  Düzenleme  Kurumu”  ibaresi, 

18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Kanunla “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” olarak değiştirilmiştir. 

2 Bu madde başlığında bulunan; “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı 

Kanunla  metne  işlendiği  şekilde  değiştirilmiştir.  Ayrıca  bu  madde  metninde  geçen;  “Elektrik  Piyasası 

MADDE 4– (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun 

ile  kendisine  verilen  görevleri  yerine  getirmek  üzere  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu 

kurulmuştur. 

(2)  Kurum,  tüzel  kişilerin  yetkili  oldukları  faaliyetleri  ve  bu  faaliyetlerden 

kaynaklanan  hak  ve  yükümlülüklerini  tanımlayan  Kurul  onaylı  lisansların  verilmesinden, 

işletme  hakkı  devri  kapsamındaki  mevcut  sözleşmelerin  bu  Kanun  hükümlerine  göre 

düzenlenmesinden,  piyasa  performansının  izlenmesinden,  performans  standartlarının  ve 

dağıtım  ve  müşteri  hizmetleri  yönetmeliklerinin  oluşturulmasından,  tadilinden  ve 

uygulattırılmasından,  denetlenmesinden,  bu  Kanunda  yer  alan  fiyatlandırma  esaslarını  tespit 

etmekten,  piyasa  ihtiyaçlarını  dikkate  alarak  serbest  olmayan  tüketicilere  yapılan  elektrik 

satışında  uygulanacak  fiyatlandırma  esaslarını  tespit  etmekten  ve  bu  fiyatlarda  enflasyon 

nedeniyle  ihtiyaç  duyulacak  ayarlamalara  ilişkin  formülleri  uygulamaktan  ve  bunların 

denetlenmesinden  ve  piyasada  bu  Kanuna  uygun  şekilde  davranılmasını  sağlamaktan 

sorumludur. 

(3)  Kurum,  Kurul  kararıyla  bu  Kanun  hükümleri  uyarınca  çıkaracağı  yönetmelikleri, 

piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  ve  ilgili  kurum  ve  kuruluşların  görüşlerini  alarak 

hazırlar.  

(4) Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar  Bakanlığıdır.  Kurum,  dağıtım  bölgelerinde  müşteri  ilişkilerini  sağlamak  üzere 

irtibat büroları kurabilir. 

(5)  Kurumun  teşkilatı;  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurulu,  başkanlık  ve  hizmet 

birimlerinden oluşur.  

(6)  Kurum,  bu  Kanundan  kaynaklanan  görevlerini  yerine  getirirken  yetkilerini  Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı Kuruldur. 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı1

  

MADDE  5–  (1)  (Değişik:4/12/2003-5015/24.md.)  Kurul,  biri  Başkan,  biri  İkinci 

Başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur.2

 

(2)  Kurul  üyeleri;  hukuk,  siyasal  bilgiler,  idari  bilimler,  kamu  yönetimi,  iktisat, 

mühendislik,  işletme  ya  da  maliye  dallarında  eğitim  veren  en  az  dört  yıllık  yüksek  öğrenim 

kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl 

deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. 

(3)  Bakanlar  Kurulu,  atamayla  birlikte  Kurul  Başkanını  ve  İkinci  Başkanı 

görevlendirir. 

(4)  Kurul  başkan  ve  üyelerinin  görev  süresi  altı  yıldır.  Görev  süresi  sona  eren  üyeler 

tekrar seçilebilir.  

(5)  Başkanlık  veya  üyelikler,  görev  süresi  dolmadan  herhangi  bir  sebeple  boşaldığı 

takdirde, boşalan üyeliklere bir ay içinde atama yapılır.  

(6)  Bu  Kanunun  diğer  maddeleri  ile  belirlenen  görevlerinin  yanısıra,  Kurul  aşağıdaki 

görevleri de yerine getirir: 

a) Bu Kanun hükümlerini uygulamak. 

b)  Her  yılın  ocak  ayının  sonuna  kadar,  serbest  tüketici  tanımına  ilişkin  limitlerdeki 

indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak. 

                                                                                                                                                       

Düzenleme  Kurumu”  ibaresi,  18/4/2001  tarihli  ve  4646  sayılı  Kanunla,  “Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu” 

olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

1

 Bu madde başlığı ve metninde geçen; “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu” ibaresi, 18/4/2001 tarihli ve 4646 

sayılı Kanunla “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

2

  “Kurul,  biri  Başkan,  biri  İkinci  Başkan  olmak  üzere  yedi  üyeden  oluşur.”  hükmü  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir. 

c) Tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti 

verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak. 

d)  Lisans  sahipleri  için  kabul  görmüş  muhasebe  usulleri  uyarınca  mali  raporlama 

standartları ve yönetim bilişim sistemlerini belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak. 

e) Üretim, iletim ve dağıtım şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör grubu tesisleri 

için güvenlik standartları ve şartlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak. 

f)  Piyasanın  gelişimine  bağlı  olarak  yeni  ticaret  yöntemleri  ve  satış  kanallarının 

uygulanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak. 

g)  Bu  Kanunun  amaçları  ile  uyumlu  olarak,  gerektiği  durumlarda,  model  anlaşmalar 

geliştirmek. 

h) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dâhil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan 

her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak. 

i) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını 

sağlamak  için  faaliyetlerini,  uygulamalarını  ve  ilgili  lisans  hüküm  ve  şartlarına  uyup 

uymadıklarını denetlemek. 

j)  Rekabeti  sağlamak  için  iştirakler  arası  ilişkilere  ilişkin  standartlar  ve  kurallar 

oluşturmak, uygulamak ve bu standartların, piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve 

muhasebe konularında kısıtlamalar içermesi gerektiğinde, bu kısıtlamaları belirlemek. 

k)  Yıllık  raporu  ve  piyasa  gelişimi  ile  ilgili  sair  raporları  hazırlamak  ve  Bakanlığa 

sunmak. 

l) Personel atamaları da dâhil olmak üzere, Kurumun personel politikasını oluşturmak 

ve uygulamak. 

m)  Kuruma  taşınır  ve  taşınmaz  mal  veya  hizmet  alınması,  satılması  ve  kiralanması 

konularında karar vermek. 

n)  Uluslararası  organizasyon  ve  teşkilatların  piyasaya  ilişkin  mevzuat  ve 

uygulamalarını  izleyerek,  gerekli  gördüğü  düzenlemeleri  yapmak;  yasal  düzenleme  ihtiyacı 

duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak. 

o)  Kurumun  üçüncü  kişilerle  olan  alacak,  hak  ve  borçları  hakkında  her  türlü  işleme 

karar vermek. 

p)  Elektrik  enerjisi  üretiminde  çevresel  etkiler  nedeniyle  yenilenebilir  enerji 

kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri 

almak  ve  bu  konuda  teşvik  uygulamaları  için  ilgili  kurum  ve  kuruluşlar  nezdinde  girişimde 

bulunmak. 

(7)  Bu  Kanunun  diğer  maddeleri  ile  belirlenen  yetkilerinin  yanısıra,  Kurul  aşağıdaki 

yetkilere de sahiptir: 

a)  Bu  Kanun  hükümlerinin  uygulanması  ve  bu  Kanunla  kendisine  verilen  görevleri 

yerine  getirmek  için  gerekli  olan  ve  piyasada  rekabeti  geliştirmeye  yönelik  olarak  gerçek  ve 

tüzel  kişilerin  uymaları  gereken,  talimatları  ve  tebliğleri,  şebeke  yönetmeliğini,  dağıtım 

yönetmeliğini,  müşteri  hizmetleri  yönetmeliğini  ve  dengeleme  ve  uzlaştırma  yönetmeliğini 

onaylamak. 

b) Lisanslara ilişkin onaylarla, bu Kanunda belirtilen sair onayları vermek. 

c)  Dağıtım  şirketleri  tarafından  hazırlanıp  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi 

tarafından sonuçlandırılan talep tahminlerini onaylamak, gerektiğinde revize ettirmek. 

d) Kurul onaylı talep tahminlerine dayanarak, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

tarafından  hazırlanan  üretim  kapasite  projeksiyonu  ve  iletim  yatırım  planı  ile  bu  planlarla 

uyumlu olarak mülkiyeti kamuda olan dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketleri tarafından 

hazırlanan dağıtım yatırım planlarını onaylamak, gerektiğinde revize edilmesini sağlamak ve 

onay verdiği yatırım planlarının uygulanmalarını denetlemek. 

e)  İlgili  lisans  hükümleri  uyarınca  hazırlanacak  olan;  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve 

Taahhüt  Anonim  Şirketinin  toptan  satış  fiyat  tarifesini,  iletim  tarifesini,  dağıtım  tarifeleri  ile 

perakende satış tarifelerini incelemek ve onaylamak. 

f) İletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılacak fiyatlandırmaların ana 

esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda revize etmek. 

g)  Otoprodüktör  ve  otoprodüktör  gruplarının  kendi  veya  ortaklarının  ihtiyaçları 

dışında  satışa  sundukları  elektrik  enerjisi  miktarına  ilişkin  yüzdeleri  yayımlamak  ve 

gerektiğinde revize etmek. 

h)  İletim  ek  ücreti  oranını  belirlemek  ve  iletim  ek  ücreti  tutarının  Türkiye  Elektrik 

İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  tahsili  ve  Kuruma  ödenmesine  ilişkin  düzenlemeleri 

yapmak. 

i)  Tüzel  kişiler  tarafından  lisanslarla  ilgili  işlemler  ve  sair  işlemler  karşılığında 

Kuruma ödenecek bedelleri belirlemek. 

j)  Piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  denetlenmiş  mali  tablolarını  incelemek 

veya incelettirmek. 

k) Tüzel kişilerden istenecek olan, hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer 

performans  ölçütleri  ile  ilgili  raporların  kapsamını  belirlemek  ve  düzenli  olarak  Kurula 

vermelerini sağlamak. 

l)  Bu  Kanun  hükümlerine,  çıkarılan  yönetmelik  hükümlerine,  Kurul  tarafından 

onaylanan  tarife  ve  yönetmeliklere,  lisans  hüküm  ve  şartlarına  ve  Kurul  kararlarına  aykırı 

davranıldığı durumlarda, idari para cezası vermek ve lisansları iptal etmek. 

m)  Üretim,  iletim  ve  dağıtım  tesislerinin  inşası  ve  işletilmesi  sırasında  genel  olarak 

kamu  yararının,  hidrolik  kaynakların,  ekosistemin  ve  mülkiyet  haklarının  korunması  için 

diğer  kamu  kuruluşları  ile  birlikte  hareket  ederek  kamu  yararı  ve  güvenliğine  tehdit  teşkil 

eden  veya  etme  olasılığı  bulunan  durumları  incelemek  ve  bu  durumları  ortadan  kaldırmak 

amacıyla,  daha  önceden  bilgi  vermek  şartıyla  bu  tesislerde  20/11/1984  tarihli  ve  3082  sayılı 

Kanun hükümleri uyarınca gereken tedbirleri almak. 

n)  Kurumun,  Başkanlık  tarafından  hazırlanan  bütçesini,  yıllık  iş  planını,  gelir-gider 

kesin  hesaplarını,  yıllık  raporunu  ve  piyasa  gelişimi  ile  ilgili  sair  raporları  onaylamak  ve 

gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek. 

o) Lisans sahibi tarafların, iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem 

kullanımına  ilişkin  anlaşmaların  hükümleri  üzerinde  mutabakata  varamamaları  halinde, 

ihtilafları bu Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre çözmek. 

p) Kurumun harcamalarını, onaylı bütçesi çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarını 

belirlemek üzere çıkaracağı yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek. 

r) Mevcut sözleşmelerle ilgili olarak; bu sözleşmelerin tarafları arasında yapılacak ve 

beş  iş  günü  öncesinden  tarih  ve  saati  Kurula  bildirilecek  toplantılara,  gerek  gördüğünde 

katılmak. 

s)  Mevcut  sözleşmelere  ilişkin  olarak,  bu  Kanun  hükümleri  uyarınca  rekabetçi 

piyasaya  geçişi  kolaylaştıracak  hususlarda,  taraflarca  değerlendirilmek  üzere  değişiklik 

önerilerinde  bulunmak  ve  mevcut  sözleşmelerin  ihtilafların  halline  ilişkin  hükümlerini  ihlal 

etmemek  kaydıyla,  bu  sözleşmelere  ilişkin  herhangi  bir  resmi  ihtilaf  halli  sürecinin 

başlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapmak. 

t)  Bu  Kanunun  kendisine  verdiği  görevleri  yerine  getirirken,  konusuna  ilişkin  olarak 

gerekli  gördüğü  her  türlü  bilgi  ve  belgeyi,  tüm  kamu  ve  özel  kuruluşlardan  ve  kişilerden 

istemek ve/veya yerinde incelemek. 

u) Uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmek veya yetkilendirmek. 

(8) Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Başkan, Kurul kararlarının 

uygulanmasından,  yürütülmesinden  ve  Kurulun  temsilinden  sorumludur.  Bu  sorumluluk; 

Kurulun  işleri  ile  ilgili  olarak  kamuya  bilgi  verilmesi  görevini  de  kapsar.  İkinci  Başkan, 

Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 

(9)  Başkanlık  tarafından  Kurum  personeline  verilen  yetkiler  hariç  olmak  üzere, 

Kurumun tüm kararları Kurul tarafından alınır.  

(10) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak. 

b)  Kurumun  işlevlerini  yerine  getirebilmesi  için  Kurul  kararı  doğrultusunda  yeterli 

sayıda personeli istihdam etmek. 

c)  Hizmet  birimlerinin  uyumlu,  verimli,  disiplinli  ve  düzenli  biçimde  çalışmasını 

temin  etmek,  hizmet  birimleri  ile  Kurul  arasında  organizasyonu  ve  koordinasyonu  sağlamak 

ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek. 

d)  Kurul  toplantılarının  gündemini,  gün  ve  saatini  belirlemek  ve  toplantıları  idare 

etmek. 

e)  Kurul  kararlarının  gereğinin  yerine  getirilmesini  sağlamak  ve  bu  kararların 

uygulanmasını izlemek. 

f) Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek. 

g)  Kurumun  yıllık  bütçesi  ile  gelir  gider  kesin  hesabını  ve  Kurum  yıllık  raporunu 

hazırlamak  ve  Kurula  sunmak  ve  Kurum  bütçesinin  uygulanmasını,  gelirlerin  toplanmasını, 

harcamaların yapılmasını sağlamak. 

 

Kurulun doğal gaz piyasası ile ilgili görevleri 

MADDE 5/A– (Ek:18/4/2001-4646/15.md.) 

(1)  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurulu,  doğal  gaz  piyasası  ile  ilgili  olarak  aşağıda 

belirtilen hususlardaki görevleri de yerine getirir: 

a) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum 

görüş ve önerilerini belirlemek. 

b)  Doğal  gaz  piyasa  faaliyetlerine  ilişkin  doğrudan  taraf  olunan  uluslararası 

anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, Kuruma düşen görevlerin yapılmasını 

sağlamak. 

c)  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanunu  ile  Kuruma  yetki  verilen  konularda,  doğal  gaz  piyasa 

faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak. 

d)  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununda  yer  alan  lisans  ve  sertifikaların  verilmesine  ve 

bunların yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak. 

e)  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununda  yer  alan  hükümler  dahilinde  özel  hallerde 

uygulamaya konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat belirlemesine yönelik 

kararları almak. 

f)  Doğal  gaz  piyasası  içerisinde  rekabetin  hiç  veya  yeterince  oluşmadığı  alanlarda, 

fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek. 

g)  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununda  belirlenen  faaliyetlere  ilişkin  tarifeleri  onaylamak 

veya tarife revizyonları hakkında karar almak. 

h)  Doğal  gaz  piyasası  faaliyetleri  ile  ilgili  denetleme,  ön  araştırma  ve  soruşturma 

işlemlerinin yürütülmesi, yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da 

dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını almak. 

ı) Doğal Gaz Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel 

kişiler ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek. 

i)Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununda  gösterilen  diğer  görevleri  yerine  getirmek  ve 

yetkileri kullanmak. 

 

Kurulun petrol piyasası ile ilgili görevleri  

MADDE  5/B-  (1)  (Ek:4/12/2003-5015/25.md.)  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurulu 

petrol piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirir:  

a)  Petrol  Piyasası  Kanunu  hükümlerini  uygulamak,  Piyasa  faaliyetlerine  ilişkin  her 

türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.  

b)  Petrol  faaliyetlerine  ilişkin  plân,  politika  ve  uygulamalarla  ilgili  Kurum  görüş  ve 

önerilerini belirlemek.  

c) Petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 

yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak 

üzere her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak.  

d)  Uluslararası  organizasyon  ve  teşkilatların  petrol  piyasasına  ilişkin  uygulamalarını 

izlemek.  

e) Petrol piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek.  

f) Petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş malî tablolarını incelemek 

veya incelettirmek.  

g)  Petrol  piyasasında  faaliyet  gösteren  kişilerden  istenecek  olan,  hizmet  güvenilirliği, 

hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve 

düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak.  

h)  Petrol  Piyasası  Kanunu  hükümlerine,  çıkarılan  yönetmelik  hükümlerine,  Kurul 

tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına 

aykırı davranıldığı durumlarda, idarî para cezası vermek ve lisansları iptal etmek.  

 

Kurulun sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası ile ilgili görevleri 

MADDE  5/C–  (1)  (Ek:2/3/2005–5307/20.md.)  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurulu 

LPG piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirir:  

a)  Sıvılaştırılmış  Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  ve  Elektrik  Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerini uygulamak, piyasa faaliyetlerine 

ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.  

b)  LPG  piyasası  faaliyetlerine  ilişkin  plân,  politika  ve  uygulamalarla  ilgili  Kurum 

görüş ve önerilerini belirlemek.  

c) LPG piyasası faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 

yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak 

üzere her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak.  

d)  Uluslararası  organizasyon  ve  teşkilatların  LPG  piyasasına  ilişkin  uygulamalarını 

izlemek.  

e) LPG piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek.  

f)  LPG  piyasasında  faaliyet  gösteren  kişilerin  denetlenmiş  malî  tablolarını  incelemek 

veya incelettirmek.  

g)  LPG  piyasasında  faaliyet  gösteren  kişilerden  istenecek  olan  hizmet  güvenilirliği, 

hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve 

düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak.  

h)  Sıvılaştırılmış  Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  ve  Elektrik  Piyasası 

Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  hükümlerine,  çıkarılan  yönetmelik 

hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına, 

teknik  düzenlemelere  ve  Kurul  kararlarına  aykırı  davranıldığı  durumlarda  idarî  para  cezası 

vermek, lisansları iptal etmek. 

 

Yasaklar ve görevden alma 

MADDE 61

– (1) (Değişik:18/4/2001-4646/16.md.) Kurul üyeleri üyelikleri süresince 

özel  bir  kanuna  dayanmadıkça  kamu  ya  da  özel  kuruluşlarda  hiç  bir  görev  alamazlar.  Kurul 

üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile elektrik ve doğal gaz ile petrol 

ve  LPG  piyasalarında  faaliyet  gösteren  özel  hukuk  hükümlerine  tâbi  tüzel  kişiliklerde  ya  da 

bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden 

ya  da  iştiraklerden  gelir  sağlayacak  ya  da  sağlayabilecek  doğrudan  ya  da  dolaylı  ilişkiye 

giremez  ve  elektrik  enerjisi  ticareti  ve  doğal  gaz  ticareti  ile  petrol  ve  LPG  ticareti  ile 

uğraşamaz. 

(2)  Kurul  üyeleri,  göreve  başlamadan  önce  maliki  oldukları  Hazine  Müsteşarlığı 

tarafından  çıkarılan  borçlanmaya  ilişkin  menkul  kıymetler  dışındaki,  elektrik  ve  doğal  gaz 

piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini 

ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları 

dışındakilere,  görev  sürelerinin  başlamasından  itibaren  otuz  gün  içinde  satmak  veya 

devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.  

(3)  Kurul  üyelerinin  eşleri  ve  birinci  dereceye  kadar  kan  hısımları,  elektrik  ve  doğal 

gaz  ile  petrol  ve  LPG  piyasalarında  faaliyet  gösteren  kamu  kurum  ve  kuruluşları  dışındaki 

tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde Kurul üyelerinin atanmasından sonra ve üyelik 

süresi boyunca görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da 

iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve 

elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile petrol ve LPG ticareti ile uğraşamaz.  

(4)  Kurul  üyeleri  ve  Kurum  personeli,  Kurumla  ilgili  gizlilik  taşıyan  bilgileri  ve 

elektrik enerjisi ve doğal gaz ile petrol ve LPG sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait 

her  türlü  sırları,  görevlerinden  ayrılmış  olsalar  bile  açıklayamaz,  kendilerinin  veya 

başkalarının menfaatine kullanamaz. 

(5)  Kurul  üyelerinin  görev  süreleri  dolmadan  görevlerine  son  verilemez.  Ancak,  bu 

maddedeki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak 

işlediği  suçlardan  dolayı  haklarında  mahkumiyet  kararı  kesinleşen  Kurul  Başkan  ve  üyeleri, 

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  uyarınca  Devlet  memuru  olmak  için  aranan  şartları 

                                                 1

 “Madde 6.– Kurul üyeleri üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiç 

bir  görev  alamazlar.  Kurul  üyeleri,  üyeliklerinin  sona  ermesinden  itibaren  iki  yıl  süre  ile  elektrik  ve  doğal  gaz 

piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev 

alamaz  ya  da  bu  tür  işlere  ortak  olamazlar  ve  bu  tüzel  kişilerden  ya  da  iştiraklerden  gelir  sağlayacak  ya  da 

sağlayabilecek  doğrudan  ya  da  dolaylı  ilişkiye  giremez  ve  elektrik  enerjisi  ticareti  ve  doğal  gaz  ticareti  ile 

uğraşamaz. 

Kurul  üyeleri,  göreve  başlamadan  önce  maliki  oldukları  Hazine  Müsteşarlığı  tarafından  çıkarılan  borçlanmaya 

ilişkin  menkul  kıymetler  dışındaki,  elektrik  ve  doğal  gaz  piyasalarında  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilere  veya 

bunların  iştiraklerine  ait  her  türlü  hisselerini  ya  da  menkul  kıymetlerini  üçüncü  dereceye  kadar  kan  ve  ikinci 

dereceye  kadar  sıhri  hısımları  dışındakilere,  görev  sürelerinin  başlamasından  itibaren  otuz  gün  içinde  satmak 

veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.        

Kurul  üyelerinin  eşleri  ve  birinci  dereceye  kadar  kan  hısımları,  elektrik  ve  doğal  gaz  piyasalarında  faaliyet 

gösteren  kamu  kurum  ve  kuruluşları  dışındaki  tüzel  kişiliklerde  ya  da  bunların  iştiraklerinde  Kurul  üyelerinin 

atanmasından  sonra  ve  üyelik  süresi  boyunca  görev  alamaz  ya  da  bu  tür  işlere  ortak  olamazlar  ve  bu  tüzel 

kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve 

elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz.  

Kurul  üyeleri  ve  Kurum  personeli,  Kurumla  ilgili  gizlilik  taşıyan  bilgileri  ve  elektrik  enerjisi  ve  doğal  gaz 

sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, 

kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu maddedeki yasakları ihlal ettiği 

veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet 

kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak 

için  aranan  şartları  kaybettikleri  tespit  edilen  veya  üç  aydan  fazla  bir  süre  ile  hastalık,  kaza  veya  başka  bir 

nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, 

üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, 

süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır.”  

kaybettikleri  tespit  edilen  veya  üç  aydan  fazla  bir  süre  ile  hastalık,  kaza  veya  başka  bir 

nedenle  görevlerini  yapamaz  durumda  olan  veya  görev  süresinin  kalan  kısmında  görevine 

devam  edemeyeceği,  üç  aylık  süre  beklenmeksizin  tam  teşekküllü  bir  hastaneden  alınacak 

heyet  raporu  ile  tevsik  edilen  Kurul  üyeleri,  süreleri  dolmadan  Bakanlar  Kurulu  tarafından 

görevden alınır.1

  

 

Yemin ve mal beyanı 

MADDE  7–  (1)  Kurul  üyeleri,  Yargıtay  Birinci  Başkanlık  Kurulu  huzurunda 

görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, 

bu  Kanunun  hükümlerine  ve  ilgili  mevzuata  aykırı  hareket  etmeyeceklerine  ve 

ettirmeyeceklerine dair yemin eder.  

(2) Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. 

(3) Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamaz. 

(4)  Kurul  üyeleri  göreve  başlama  ve  görevden  ayrılma  tarihlerinden  itibaren  bir  ay 

içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır. 

 

Kurul çalışmaları ve toplantıları, Kurul onayları, yıllık rapor ve denetim  

MADDE  8–  (1)  Kurulun  çalışma  usul  ve  esasları  ile  başvurularda  takip  edeceği 

usuller yönetmeliklerle düzenlenir. 

a)  Kurul  en  az  haftada  bir  defa  olmak  üzere,  gerekli  gördüğü  sıklıkta  toplanır. 

Toplantıyı  Kurul  Başkanı  veya  yokluğunda  İkinci  Başkan  yönetir.  Her  bir  toplantının 

gündemi  toplantıdan  önce  Başkan  ya  da  yokluğunda  İkinci  Başkan  tarafından  hazırlanarak 

Kurul üyelerine bildirilir.  

Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile 

alınır. 

Kurul  üyeleri,  kendileri  ve  üçüncü  dereceye  kadar  kan  ve  ikinci  dereceye  kadar  sıhri 

hısımlarıyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz.  

b)  Tüzel  kişiler  her  türlü  onay  ve  lisanslarla  ilgili  işlemlerde  yönetmeliklerde 

belirlendiği şekilde başvuruda bulunur. 

Piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  ortaklık  yapılarında  herhangi  bir  nedenle 

yüzde  on  veya  daha  fazla,  halka  açık  şirketlerde  ise  yüzde  beş  veya  daha  fazla  bir  sermaye 

payı  değişimi  veya  bu  tüzel  kişilerin  birleşmeleri  veya  herhangi  bir  tüzel  kişinin 

konsolidasyon,  kontrolün  değişmesi,  satış,  devir  veya  diğer  düzenlemeler  ile  tüzel  kişilik 

yapısının  değişikliğe  uğraması  ya  da  bir  tüzel  kişinin  sahibi  olduğu  üretim,  iletim  veya 

dağıtım  tesislerinin  önemli  bir  kısmında  herhangi  bir  satış,  devir  veya  diğer  bir  düzenleme 

sonucu değişiklik olması durumunda, Kurul onayı alınması gereklidir. Kurul onayı alınmasına 

dair  usul  ve  esaslar  yönetmelikle  belirlenir.  (Ek  hüküm:18/4/2001-4646/17.md.)  Elektrik 

piyasasında  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  ortaklık  payları  ile  ilgili  hususlar  doğal  gaz 

piyasasına yönelik üretim yapan tesislere uygulanmaz. Ancak, doğal gaz depolama tesisleri bu 

kapsam dâhilindedir. 

Piyasada gerçekleştirilecek ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 

nci  maddesi  kapsamına  giren  birleşme  ve  devralmalarda  Rekabet  Kurulunun  izin  verme 

yetkisi saklıdır.  

c)  Kurul,  bir  önceki  mali  yıl  için,  en  geç  bir  sonraki  yılın  Nisan  ayının  sonuna  kadar 

yazılı  bir  yıllık  raporu  bilgi  için  Bakanlığa  gönderir.  Raporda,  konsolide  edilmiş  gelir 

tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tablolar yer alır. 

                                                 1

 Bu maddeye; 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, birinci ve üçüncü fıkralarında geçen 

"elektrik ve doğal gaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG" ibaresi, "elektrik enerjisi ticareti ve 

doğal gaz ticareti" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG ticareti" ibaresi, dördüncü fıkrasında geçen 

"elektrik enerjisi ve doğal gaz" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile petrol ve LPG" ibaresi eklenmiştir. 

d)  (Değişik:18/4/2001-4646/17.md.)  Kurum,  Başbakanlık  Yüksek  Denetleme  Kurulu 

tarafından denetlenir.1

 

 

Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları 

MADDE 9– (1) Kurumun hizmet birimleri; Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği 

sayıda  daire  başkanlıkları  şeklinde  teşkilatlanmış  ana  hizmet  birimleri,  danışma  birimleri  ve 

yardımcı  hizmet  birimlerinden  oluşur.  Kurumun  hizmet  birimleri  ile  bunların  görev  ve 

sorumlulukları,  kadro  unvanları  ve  sayıları  Kurulun  önerisi  üzerine  Bakanlar  Kurulu 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

(2) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesi 

ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret ve mali 

haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.  

(3)  Kurum  için  çalıştıkları  süre  zarfında,  tüm  personelin,  Kurumdaki  görevlerine 

başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır. 

(4)  Yerli  ve  yabancı  uzmanlar,  birinci  fıkrada  belirtilen  yönetmelik  kapsamında, 

Başkanlığın  hazırlayıp  Kurulun  onayı  ile  yürürlüğe  konacak  yönetmelik  esaslarına  göre 

istihdam edilebilir. 

(5)  Kurum  personeli,  uzmanlık  gerektiren  görevlerde  Bakanlık,  bağlı  ve  ilgili 

kuruluşları  ile  enerjiye  ilişkin  konularla  iştigal  eden  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında 

görev  yapan  personel  arasından  çalıştığı  kuruluş  veya  kurumun  izni  ile  Kurul  tarafından 

atanır.  

(6)  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  dışından  yapılacak  atamalara  ve  personel  kariyer 

sisteminin oluşturulmasına dair düzenleme çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

(7)  Kurul  üyeleri  ve  Kurum  personelinin  ayrıca  657  sayılı  Devlet  Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde 

belirtilen şartları taşımaları zorunludur.  

(8)  Kurul  Başkanı  ve  Kurul  üyeleri  ile  diğer  Kurum  personeli,  5434  sayılı  Türkiye 

Cumhuriyeti  Emekli  Sandığı  Kanununa  tabidir.  Kurul  Başkan  ve  üyeliklerine  atananların 

Kurulda  görev  yaptıkları  sürece  eski  görevleri  ile  olan  ilişkileri  kesilir.  Ancak  657  sayılı 

Devlet  Memurları  Kanunu  veya  özel  mevzuatla  düzenlenmiş  personel  rejimine  tabi  olanlar 

Kuruldaki  görevleri  sona  erdikten  sonra,  başvuruları  halinde  bu  Kanunun  6  ncı  maddesi 

hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  ilgili  Bakan  tarafından  mükteseplerine  uygun  bir  kadroya 

atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.  

(9) (Değişik cümle:18/4/2001-4646/18.md.) Emeklilik açısından Kurum personelinin 

durumu,  Başkanlık  tarafından  hazırlanacak  ve  Bakanlar  Kurulu  tarafından  çıkarılacak 

yönetmelikle  düzenlenir.2

  Buna  bağlı  olmaksızın,  emeklilik  konusunda,  Kurul  Başkanının 

Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk statülerinin 

olduğu kabul edilir. 

(10)  Kurul  Başkanı  ve  Kurul  üyelerinin  aylık  net  ücretleri,  en  yüksek  Devlet 

memurunun  her  türlü  ödemeler  dahil  aylık  net  ücretinin  iki  katını  geçmemek  üzere, 

Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

(11) Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit edilir.  

(12)  Kurul  Başkanı,  Kurul  üyeleri  ve  Kurum  personeli  ile  vekalet  ve  istisna  akdi  ile 

hizmet  verenlerin  görevlerinin  ifası  sırasında  yaptıkları  masraflardan  hangilerinin  Kurum 

bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

                                                 1

 “Kurumun hesapları Sayıştayın denetimine tabidir.” hükmü, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2

  “Emeklilik  açısından  Kurum  personelinin  durumu,  Başkanlık  tarafından  hazırlanacak  ve  Kurul  onayı  ile 

yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmü, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

(13)  (Ek:4/12/2003-5015/26.md.)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  en  az  beş  yıl  süre 

ile  görev  yapan  ve  en  az  dört  yıl  süreli  eğitim  veren  yüksek  öğrenim  kurumlarından  mezun 

olan ve kamu personeli dil sınavı sonucu A derecesinde dil bildiğini belgeleyenler veya özel 

sektörde  beş  yıldan  fazla  hizmeti  olup  yüksek  öğrenim  ile  dil  konusunda  aynı  şartları  haiz 

olanlardan,  hizmetine  ihtiyaç  bulunanlar,  bu  kurum  ve  kuruluşlarda  fiilen  çalışmış  oldukları 

süreler de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle, 31.12.2004 tarihine 

kadar  Kurumda  durumlarına  uygun  boş  kadrolara  657  sayılı  Kanunun  sınav  ve  adaylık 

hükümlerine  uyulmaksızın  uzman  olarak  atanabilirler.  Bu  özelliklere  sahip  olmayan  Petrol 

İşleri  Genel  Müdürlüğü  personeli  de,  istekleri  halinde  ve  Kurum  ile  Petrol  İşleri  Genel 

Müdürlüğünün  mutabakatı  alınmak  şartıyla,  Kurumda  büro  personeli  olarak 

görevlendirilebilir.  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  göre  istihdam  edilmekte  olanların  bu 

hükme  istinaden  Kurum  kadrolarına  atanmaları,  anılan  Kanun  hükümleri  kapsamında 

değerlendirilir ve kıdem tazminatları kurumları tarafından ödenir.  

(14)  (Ek:4/12/2003-5015/26.md.)  Bu  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  üç 

ay içerisinde Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle Kurumun 

teşkilâtlanması  yeniden  yapılır.  Kurumda  ücret  ve  malî  haklar  dışında  657  sayılı  Devlet 

Memurları Kanununa tâbi olarak idarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen 

personelden;  Kurum  teşkilât  yapısındaki  değişiklik  sebebiyle  kadrosu  kaldırılan,  değiştirilen 

veya  teşkilât  kadrolarının  hizmet  icaplarına  nitelikleri  uygun  olmadığı  Kurulca  tespit  edilen 

ihtiyaç  fazlası  personel  yukarıdaki  yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  bir  ay 

içerisinde  Devlet  Personel  Başkanlığına  bildirilir  ve  bu  Başkanlıkça  onbeş  gün  içerisinde 

ilgililerin  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  atama  teklifi  yapılır.  Kamu  kurum  ve  kuruluşları, 

atama  teklifi  yapılan  ilgili  personeli  durumlarına  uygun  boş  kadrolara  on  gün  içerisinde 

atarlar.  Bu  şekilde  atanan  personelin  işe  başlama  sürelerine  ve  işe  başlamamaları  halinde 

yapılacak  işlemlere  ilişkin  olarak  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  62  ve  63  üncü 

maddeleri  hükümleri  uygulanır.  Kurum  personelinden  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına 

atananların yeni görevlerine başlayacakları tarihe kadarki geçecek sürede ücret ve malî hakları 

Kurumca ödenir.  

 

Kurumun gelirleri, mal ve varlıkları  

MADDE  10–  (1)  Kurumun  gelirleri  Kurumun  bütçesini  oluşturur  ve  aşağıdaki  gelir 

kalemlerinden oluşur: 

A) (Ek:18/4/2001-4646/19.md.) Kurumun elektrik piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki 

gelir kalemlerinden oluşur:  

a)  Lisans  alma,  lisans  yenileme,  lisans  tadili,  lisans  sureti  çıkartma  ve  yıllık  lisans 

bedelleri. 

b)Yayın gelirleri ve sair gelirler. 

c)Ayrıntıları  kamuoyuna  duyurulmak  kaydıyla  ve  piyasanın  gelişimine  dair  etüt  ve 

proje  çalışmalarının  finansmanında  kullanılmak  üzere  uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar 

tarafından verilecek hibeler. 

d) Kurul tarafından verilen idari para cezalarının yüzde yirmibeşi. 

e)İletim tarifesinin en fazla yüzde biri oranındaki iletim ek ücretleri. 

B)  (Ek:18/4/2001-4646/19.md.)  Kurumun  doğal  gaz  piyasası  ile  ilgili  gelirleri 

aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 

a) Katılma payı, 

b) Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller. 

c) Yayın ve sair gelirler. 

d)  Ayrıntıları  kamuoyuna  duyurulmak  kaydıyla  ve  piyasanın  gelişimine  dair  etüt  ve 

proje  çalışmalarının  finansmanında  kullanılmak  üzere  uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar 

tarafından verilecek hibeler. 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. Katılma payı, 

anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında 

yer  alan  safi  satış  hasılatı  tutarının,  Kurulca  %  0,2  (binde  iki)  oranını  aşmayacak  şekilde 

belirlenecek  katılma  payı  oranı  ile  çarpımı  sonucu  bulunur.  Yıl  içerisinde  uygulanacak 

katılma payı oranı, bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. 

C)  (Ek:4/12/2003-5015/27.md.)  Kurumun  petrol  piyasası  ile  ilgili  gelirleri  aşağıdaki 

kalemlerden oluşur:  

a) Katılma payı.  

b) Lisans, onay, izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller.  

c) Yayın ve sair gelirler.  

d)  Ayrıntıları  kamuoyuna  duyurulmak  kaydıyla  ve  piyasanın  gelişimine  dair  etüt  ve 

proje  çalışmalarının  finansmanında  kullanılmak  üzere  uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar 

tarafından verilecek hibeler.  

(a)  alt  bendindeki  katılma  payının  mükellefi;  rafinaj,  işleme,  dağıtıcı,  iletim,  taşıma, 

ihrakiye,  depolama,  bayi  ve  madeni  yağ  üretim  lisansı  sahibi  gerçek  ve  tüzel  kişilerdir. 

Müşterek  lisans  sahipleri  katılma  payını  toplam  net  satışları  üzerinden  öder.  Katılma  payı, 

lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarının binde biri oranını ve 

iki  milyon  ABD  Dolarını  aşmayacak  şekilde  Kurulca  belirlenir.  Yıl  içinde  uygulanacak 

katılma payı oranı bir önceki yılın Aralık ayı içinde açıklanır.  

Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, 

resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir.  

Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri, herhangi bir bildirim beklemeksizin 

her  yıl  Mayıs  ayı  sonuna  kadar  bir  önceki  yıla  ait  bilanço  ve  gelir  tablolarını  Kuruma 

göndermek  ve  katılma  payının  yarısını  Haziran,  ikinci  yarısını  Kasım  ayı  sonuna  kadar 

ödemek zorundadır.  

Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve 

idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. 

Süresinde  ödenmeyen  malî  yükümlülükler  ve  gecikme  zamları  hakkında  6183  sayılı  Amme 

Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun  hükümleri  uygulanarak  ilgili  vergi  daireleri 

aracılığı ile tahsili sağlanır.  

D)  (Ek:2/3/2005–5307/22.md.)  Kurumun  LPG  piyasası  ile  ilgili  gelirleri  aşağıdaki 

kalemlerden oluşur: 

a) Katılma payı.  

b) Lisans, onay, izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller.  

c) Yayın ve sair gelirler.  

d)  Ayrıntıları  kamuoyuna  duyurulmak  kaydıyla  ve  piyasanın  gelişimine  dair  etüt  ve 

proje  çalışmalarının  finansmanında  kullanılmak  üzere  uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar 

tarafından verilecek hibeler.  

(a)  alt  bendindeki  katılma  payının  mükellefi;  Sıvılaştırılmış  Petrol  Gazları  (LPG) 

Piyasası  Kanunu  ve  Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanuna  göre 

üretim, dağıtım, dolum ve otogaz bayii lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. Sıvılaştırılmış 

Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  ve  Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik 

Yapılmasına  Dair  Kanuna  göre  lisans  alarak  faaliyet  gösteren  lisans  veya  müşterek  lisans 

sahipleri, katılma payını toplam net akaryakıt ve LPG satışları üzerinden öder. Katılma payı, 

lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarının binde biri oranını ve 

ikimilyon  ABD  Dolarını  aşmayacak  şekilde  Kurulca  belirlenir.  Yıl  içinde  uygulanacak 

katılma payı oranı bir önceki yılın aralık ayı içinde açıklanır. 

Net satış hâsılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, 

resim ve harçları ile özel tüketim vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. 

Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri, herhangi bir bildirim beklemeksizin 

her  yıl  mayıs  ayı  sonuna  kadar  bir  önceki  yıla  ait  bilanço  ve  gelir  tablolarını  Kuruma 

göndermek ve katılma payının yarısını haziran, ikinci yarısını kasım ayı sonuna kadar ödemek 

zorundadır. 

Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve 

idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. 

Süresinde  ödenmeyen  malî  yükümlülükler  ve  gecikme  zamları  hakkında  6183  sayılı  Amme 

Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun  hükümleri  uygulanarak  ilgili  vergi  daireleri 

aracılığı ile tahsili sağlanır.  

(2)  Kurumun  gelirlerinin,  giderlerini  karşılaması  esastır.  Kurumun  gelir  fazlası  ertesi 

yılın  Mart  ayı  sonuna  kadar  genel  bütçeye  aktarılır.  Kurumun  gelirleri,  Kurulun  uygun 

gördüğü  bankalarda  açılacak  hesaplarda  tutulur.  Kurumun  gelirleri  bu  Kanunda  belirtilen 

görevlerini  tam  olarak  yerine  getirebilmesi  için  yeterli  düzeye  gelinceye  kadar,  gerekli  mali 

kaynak genel bütçeden karşılanır. 

(3) Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar ve Dava Hakkı 

 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul 

MADDE 11– (1) Kurul, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım ve 

cezaları uygular: 

a)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Kurul  tarafından  bilgi  isteme  veya  yerinde 

inceleme  hallerinde;  istenen  bilgilerin  yanlış,  eksik  veya  yanıltıcı  olarak  verildiğinin 

saptanması  veya  hiç  bilgi  verilmemesi  ya  da  yerinde  inceleme  imkânının  verilmemesi 

hallerinde,  onbeş  gün  içinde  bilgilerin  doğru  olarak  verilmesi  ve/veya  inceleme  imkânının 

sağlanması  ihtar  edilir.  Yapılan  yazılı  ihtara  rağmen  aykırı  durumlarını  devam  ettirenlere, 

ikiyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.1

 

b)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Bu  Kanun  hükümlerine  ve  çıkarılan  yönetmelik, 

talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın otuz gün içinde 

giderilmesi  ihtar  edilir  ve  yapılan  yazılı  ihtara  rağmen  aykırı  durumlarını  devam  ettirenlere, 

ikiyüzellibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.2

 

c)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Lisans  genel  esasları  ve  yükümlülüklerinden 

herhangi birinin yerine getirilmediğinin saptanması hâlinde, otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar 

edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, üçyüzbin Yeni Türk 

Lirası idarî para cezası verilir.3

 

d)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Lisans  müracaatında  veya  lisans  yürürlüğü 

sırasında,  lisans  verilmesinde  aranan  şartlar  konusunda,  gerçek  dışı  belge  sunulması  veya 

                                                 1

 “a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı 

olarak  verildiğinin  saptanması  veya  hiç  bilgi  verilmemesi  ya  da  yerinde  inceleme  imkanının  verilmemesi 

hallerinde,  ikiyüz  milyar  lira  para  cezası  verilir  ve  yedi  gün  içinde  bilgilerin  doğru  olarak  verilmesi  ve/veya 

inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir, ancak kolay giderilebilecek kusurlu haller için, ilgili gerçek ve tüzel 

kişilerden,  para  cezası  uygulanmaksızın  ihtar  edilerek,  yedi  gün  içerisinde  bilgilerin  doğru  olarak  verilmesi 

ve/veya inceleme imkanının sağlanması istenir.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2

 “b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması 

halinde,  ikiyüzelli  milyar  lira  para  cezası  verilir  ve  aykırılığın  otuz  gün  içinde  giderilmesi  ihtar  edilir.”  hükmü 

metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

3

 “c) Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde, 

üçyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir.” hükmü metne işlendiği şekilde 

değiştirilmiştir.  

yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin 

Kurula bildirilmemesi hâlinde lisans iptal edilir. Ancak, anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı 

bilgi  veya  lisans  şartlarındaki  değişikliğin  düzeltilmesinin  mümkün  görülmesi  hâlinde,  otuz 

gün  içinde  düzeltilmesi  ihtar  edilir.  Yapılan  yazılı  ihtara  rağmen  aykırı  durumlarını  devam 

ettirenlere, dörtyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.1

 

e)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Lisans  süresi  boyunca  iştirak  ilişkisi  yasağına 

aykırı  davranışta  bulunulması  hâlinde,  otuz  gün  içinde  iştirak  ilişkisinin  düzeltilmesi  ihtar 

edilir.  Yazılı  ihtara  rağmen  aykırı  durumlarını  devam  ettirenlere,  dörtyüzellibin  Yeni  Türk 

Lirası idarî para cezası verilir.2

 

f)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Piyasada  lisans  kapsamı  dışında  faaliyet 

gösterildiğinin  saptanması  hâlinde,  onbeş  gün  içinde  kapsam  dışı  faaliyetin  veya  aleyhe 

faaliyetin  durdurulması  ihtar  edilir.  Yapılan  yazılı  ihtara  rağmen  aykırı  durumlarını  devam 

ettirenlere, beşyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.3

 

g)  Lisans  verilmesine  esas  olan  şartların  lisansın  yürürlüğü  sırasında  ortadan 

kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde lisans iptal edilir.  

(2)  (Değişik:10/5/2006-5496/3.md.)  Yukarıdaki  para  cezalarını  gerektiren  fiiller  için 

Kurul,  fiilin  niteliğine  göre  ihtar  sürelerini  farklı  uygulayabilir.  Söz  konusu  para  cezalarının 

uygulanmasını takiben para cezasına konu fiilin; verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi 

veya tekrarlanması hâllerinde para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında 

artırılarak  uygulanır.  Bu  cezaların  verildiği  tarihten  itibaren  iki  yıl  içinde  idarî  para  cezası 

verilmesini  gerektiren  aynı  fiil  işlenmediği  takdirde  önceki  cezalar  tekrarda  esas  alınmaz. 

Ancak, aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde artırılarak uygulanacak para cezasının 

tutarı,  cezaya  muhatap  tüzel  kişinin  bir  önceki  malî  yılına  ilişkin  bilançosundaki  gayrisafi 

gelirinin  yüzde  onunu  aşamaz.  Cezaların  bu  düzeye  ulaşması  hâlinde  Kurul,  lisansı  iptal 

edebilir.4

 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) veya (d) bendinde sayılan ihlallerde Kurul, fiilin 

ağırlığına göre idari para cezası uygulamaksızın lisansı doğrudan iptal eder. 

(4)  Dağıtım  bölgeleri  için  lisansın  iptal  edilmesinin  zorunlu  hale  gelmesi  durumunda 

Kurul hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle lisansı iptal eder. 

Tesislerin  mülkiyetini  elinde  bulunduran  lisans  sahibinin  nam  ve  hesabına  yüzyirmi  gün 

içerisinde  ilgili  tesisin  satışı  için  ihaleye  çıkılır.  Uygulamaya  ilişkin  usul  ve  esaslar 

yönetmeliklerde belirlenir. 

(5) Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen 

tüzel kişi tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. 

                                                 1

  “d)  Lisans  müracaatında,  lisans  verilmesinde  aranan  şartlar  konusunda,  gerçek  dışı  belge  sunulması  veya 

yanıltıcı  bilgi  verilmesi  veya  lisans  süresince  lisans  verilmesini  etkileyecek  lisans  şartlarındaki  değişikliklerin 

Kurula  bildirilmemesi  ve  anılan  gerçek  dışı  belge  veya  yanıltıcı  bilgi  veya  lisans  şartlarındaki  değişikliğin 

düzeltilmesinin  mümkün  görülmesi  halinde,  dörtyüz  milyar  lira  para  cezası  verilir  ve  otuz  gün  içinde 

düzeltilmesi ihtar edilir.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2

 “e) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, dörtyüzelli milyar lira 

para cezası verilir ve otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir.” hükmü metne işlendiği şekilde 

değiştirilmiştir.  

3

 “f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüz milyar lira para cezası 

verilir  ve  on  beş  gün  içinde  kapsam  dışı  faaliyetin  veya  aleyhe  faaliyetin  durdurulması  ihtar  edilir.”  hükmü 

metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

4

 “Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrarlanması hallerinde para 

cezaları  her  defasında  bir  önceki  cezanın  iki  katı  oranında  artırılarak  uygulanır.  Bu  cezaların  verildiği  tarihten 

itibaren  iki  yıl  içinde  idari  para  cezası  verilmesini  gerektiren  aynı  fiil  işlenmediği  takdirde  önceki  cezalar 

tekrarda  esas  alınmaz.  Ancak  aynı  fiil  iki  yıl  içinde  işlendiği  takdirde  artırılarak  uygulanacak  para  cezasının 

tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayri safi gelirinin yüzde onunu 

aşamaz.  Cezaların  bu  düzeye  ulaşması  halinde,  Kurul  lisansı  iptal  edebilir.”  hükmü  metne  işlendiği  şekilde 

değiştirilmiştir.  

(6)  (Değişik:23/1/2008-5728/479.md)  Bu  Kanun  hükümlerine  göre  verilmiş  olup  da 

tahsil edilen idarî para cezalarının yüzde onu Kurum hesabına aktarılır.1

 

(7) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)2

 

(8) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)3

 

(9) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)4

 

(10) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)5

 

(11) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)6

 

(12) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)7

 

 

Dava hakkı 

MADDE  12–  (1)  (Değişik:23/1/2008-5728/480.md)  İdari  para  cezaları  dahil,  Kurul 

tarafından  alınan  bütün  kararlara  karşı  açılan  iptal  davaları  ilk  derece  mahkemesi  olarak 

Danıştayda  görülür.  Danıştay,  Kurul  kararlarına  karşı  yapılan  başvuruları  acele  işlerden 

sayar.8

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarifeler, Tüketicilerin Desteklenmesi, Özelleştirme ve Diğer Hükümler 

 

Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi 

MADDE 13– (1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin uygulanması 

ve tüketicilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 

a) Tarifeler:  

Bu kısımda düzenlenen ve bir sonraki yıl uygulanması önerilecek tarifeler, ilgili tüzel 

kişi  tarafından  bu  Kanun  hükümleri  doğrultusunda  ve  kendisine  Kurul  tarafından  verilen 

lisanstaki  hükümler  uyarınca  her  yıl  ekim  ayının  sonuna  kadar  hazırlanır  ve  Kurul  onayına 

sunulur.  Kurul,  bu  başvuruların  ilgili  lisans  hükümlerine  uygun  olduğunu  tespit  etmesi 

halinde, bu başvuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde onaylar.  

Lisans  sahibinin,  bir  sonraki  yıl  boyunca  tarifelerde  yapacağı  aylık  enflasyon  ve 

lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalar da Kurul onayında yer alır. Bu tür fiyat 

ayarlamaları ile ilgili formüller Kurum tarafından bu Kanun hükümleri doğrultusunda verilen 

her  lisansta  bulunur.  Fiyat  yapısı  içinde,  söz  konusu  tüzel  kişinin  piyasa  faaliyetleri  ile 

                                                 1

 “Para cezası, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun gereğince para 

cezasını  gerektiren  fiillerin  Türk  Ceza  Kanunu  veya  ceza  hükmünü  içeren  diğer  kanunlarda  suç  sayılması,  söz 

konusu  para  cezalarının  verilmesine  engel  olmayacağı  gibi,  lisans  iptaline  de  mani  değildir.”  hükmü  metne 

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2

 “Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında irtibat olması durumunda 

en  yüksek  cezayı  gerektirecek  fiilin  cezası;  irtibat  bulunmaması  halinde  ise  her  birinin  cezası  ayrı  ayrı 

uygulanır.” hükmü silinmiştir. 

3

  “Para  cezası  kararı  verilmesi  halinde  ilgili  tüzel  kişi  tebliğden  itibaren  onbeş  gün  içinde  Kurula  müracaat 

ederek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir. Bu talebin yapılmaması veya talebin reddi hallerinde 

para cezası kararı kesinleşir.” hükmü silinmiştir. 

4

  “Para  cezası  uygulama  hakkı,  aykırılığın  vuku  bulduğu  tarihi  izleyen  yılın  başından  itibaren  beş  yıllık 

zamanaşımına tabidir.” hükmü silinmiştir. 

5

  “Kurulun  inceleme  ve  araştırma  amacıyla  yapacağı  herhangi  bir  işlem,  bu  işlemin  ilgili  tarafa  tebliği,  karar 

aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, zamanaşımını keser.” hükmü silinmiştir. 

6

 “Verilen para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye 

Bakanlığınca, Kurum adına tahsil olunur.” hükmü silinmiştir. 

7

  “Para  cezası  miktarları,  her  yıl  765  sayılı  Türk  Ceza  Kanununa  28/7/1999  tarihli  ve  4421  sayılı  Kanunla 

eklenen ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır.” hükmü silinmiştir. 

8

  “Kurul  kararına  karşı  açılacak  davalar  ilk  derece  mahkemesi  olarak  Danıştayda  görülür.  Danıştay,  Kurul 

kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

doğrudan  ilişkili  olmayan  hiçbir  unsur  yer  alamaz.  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi 

tarafından uygulanacak iletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur. 

Her  lisansta  yer  alan  fiyat  formülleri  ancak  söz  konusu  lisansta  belirtilen  zamanlarda 

ve/veya koşullarda tadil edilebilir.  

Kurul  onaylı  tarifelerin  hüküm  ve  şartları,  bu  tarifelere  tabi  olan  tüm  gerçek  ve  tüzel 

kişileri  bağlar.  Bir  gerçek  veya  tüzel  kişinin  tabi  olduğu  tarifede  öngörülen  ödemelerden 

herhangi  birisini  yapmaması  halinde,  söz  konusu  hizmetin  durdurulmasını  da  içeren  usul  ve 

esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait tarife 

de Kurulca incelenerek onaylanır. 

b) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır: 

1. Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: Bağlantı ve sistem kullanım tarifeleri, ilgili 

bağlantı  ve  sistem  kullanım  anlaşmalarına  dâhil  edilecek  olan  ve  iletim  sistemi  ya  da  bir 

dağıtım  sistemine  bağlantı  ve  sistem  kullanımı  için  eşit  taraflar  arasında  ayrım  yapılmaması 

esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.  

Bağlantı  fiyatları,  şebeke  yatırım  maliyetlerini  kapsamaz.  Bağlantı  fiyatı,  bağlantı 

yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlıdır.  

2. İletim Tarifesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak olan 

iletim  tarifesi,  üretilen,  ithal  veya  ihraç  edilen  elektrik  enerjisinin  iletim  tesisleri  üzerinden 

naklinden  yararlanan  tüm  kullanıcılara  eşit  taraflar  arasında  fark  gözetmeksizin  uygulanacak 

fiyatları,  hükümleri  ve  şartları  içerir.  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketinin  yapacağı 

şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır. 

3.  Toptan  Satış  Tarifesi:  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi 

tarafından  hazırlanacak  toptan  satış  tarifesi,  toptan  satışlar  için  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve 

Taahhüt  Anonim  Şirketinin  elektrik  enerjisi  satma  yükümlülüğü  olan  tüm  gerçek  ve  tüzel 

kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı fiyatları, hükümleri ve şartları 

içerir.  

Toptan  satış  tarifesinin  belirlenmesinde  Kurul,  satın  alınan  elektrik  enerjisinin 

ortalama  fi-yatının  yansıtılmasını  ve  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketinin 

mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini esas alır. 

4. Dağıtım Tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, 

elektrik  enerjisinin  dağıtım  tesisleri  üzerinden  naklinden  yararlanan  tüm  gerçek  ve  tüzel 

kişilere  eşit  taraflar  arasında  fark  gözetmeksizin  uygulanacak  dağıtım  hizmetine  ilişkin 

fiyatları, hükümleri ve şartları içerir.  

5.  Perakende  Satış  Tarifeleri:  İletim  sistemine  doğrudan  bağlı  olanlar  dışındaki 

tüketiciler  için,  eşit  taraflar  arasında  ayırım  gözetmeksizin  uygulanacak  fiyatları,  hükümleri 

ve şartları içerir. 

Serbest  olmayan  tüketiciler  için  geçerli  olacak  perakende  satış  tarifeleri,  perakende 

satış  lisansı  sahibi  dağıtım  şirketi  ve/veya  perakende  satış  şirketleri  tarafından  önerilir  ve 

Kurul tarafından incelenerek, onaylanır. 

İletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki serbest tüketiciler için geçerli olacak 

perakende satış tarifeleri de bu tüketiciler ikili anlaşmalarla kendi tedarikçilerini seçene kadar, 

bulundukları  dağıtım  bölgesindeki  perakende  satış  lisansı  sahibi  dağıtım  şirketi  ve/veya 

perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. 

Perakende  satış  lisansı  sahibi  şirketlerin  lisanslarında,  elektrik  enerjisi  tüketim 

miktarlarına  göre  değişen  tipte  tarifelerin  ve/veya  fiyat  aralıklarının  uygulanmasına  ilişkin 

yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar lisans kapsamında tanımlanır. 

c) Tüketicilerin Desteklenmesi: 

Belirli  bölgelere  ve/veya  belirli  amaçlara  yönelik  olarak  tüketicilerin  desteklenmesi 

amacıyla  sübvansiyon  yapılması  gerektiğinde,  bu  sübvansiyon  fiyatlara  müdahale 

edilmeksizin,  miktarı  ile  esas  ve  usulleri  Bakanlığın  teklifi  ve  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile 

belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır. 

Elektrik  enerjisinin  kalitesizliğinden  ve/veya  kesintilerinden  kaynaklanan  zarar  ve 

hasarların  tazmini  hususu,  tüketicilerin  muhatap  olduğu  lisans  sahibi  tüzel  kişilerin 

lisanslarında  ve  sözleşmelerinde  yer  alır.  Uygulamaya  ilişkin  usul  ve  esaslar  yönetmelikle 

düzenlenir.  

 

Özelleştirme 

MADDE  14–  (1)  Bakanlık,  TEDAŞ,  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  bunların 

müessese,  bağlı  ortaklık,  iştirak,  işletme  ve  işletme  birimleri  ile  varlıklarının 

özelleştirilmesine  yönelik  öneri  ve  görüşlerini  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığına  bildirir. 

Özelleştirme  işlemleri,  4046  sayılı  Özelleştirme  Uygulamalarının  Düzenlenmesine  ve  Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri 

dairesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2)  (Ek:10/5/2006-5496/4.md.)  TEDAŞ'ın  faaliyet  alanında  yer  alan  ve  dağıtım 

faaliyeti  için  gerekli  olan  işletme  ve  varlıklar  üzerinde,  mülkiyeti  saklı  kalmak  kaydı  ile 

TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım 

şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenebilir. 

(3)  Bu  özelleştirme  uygulamaları  çerçevesinde,  bu  Kanunda  belirtilen  piyasa 

faaliyetlerinde  yer  alan  gerçek  ve  tüzel  kişilerden,  yacancı  gerçek  ve  tüzel  kişiler  elektrik 

üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde, sektörel bazda kontrol oluşturacak şekilde pay sѡhibi 

olamazlar. 

(4)  (Ek:9/7/2008-5784/4.md.)  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi  ve/veya  müessese, 

bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa 

bile  bunların  bağlı  oldukları  Bakanlık  veya  kurumları  ile  ilgileri  ve  mülkiyetinin  bağlı 

bulundukları  kurum  ve/veya  kuruluşlara  aidiyeti  aynen  devam  eder.  Ancak,  bu  kuruluşların 

özelleştirmeye  hazırlanmalarına  yönelik  teknik,  mali,  idari  ve  hukuki  işlemler,  personele 

ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 

Özelleştirme  Uygulamaları  Hakkında  Kanun  hükümleri  çerçevesinde  gerçekleştirilir.  Ancak 

bu  kuruluşların  ve  bu  kapsamda  oluşturulabilecek  yeni  anonim  şirketlerin  yönetim  kurulu 

başkanlığı  ve  üyelikleri,  denetim  ve  tasfiye  kurulu  üyelikleri  ve  genel  müdürlükleri  ile  ait 

oldukları  kuruluşlardan  ayrı  olarak  özelleştirme  programına  alınan  ve  anonim  şirkete 

dönüştürülmelerine  gerek  görülmeyen  müesseselerde,  müessese  müdürlükleri  ve  yönetim 

komitelerine,  işletme  ve  işletme  birimlerinde  bunların  müdürlüklerine  yapılacak  atamalar  ve 

bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunma yetkisi Enerji ve 

Tabii  Kaynaklar  Bakanına  aittir.  Başbakan  bu  maddeyle  ilgili  yetkisini  Enerji  ve  Tabii 

Kaynaklar Bakanına devredebilir.  

(5)  (Ek:9/7/2008-5784/4.md.)  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi  ve/veya  müessese, 

bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmelerinden elde 

edilen  gelirlerin  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı  tarafından  yapılan  masraflar  düşüldükten 

sonra kalan kısmı izleyen onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Enerji ve Tabii 

Kaynaklar  Bakanlığı  merkez  ödemelerini  yapan  muhasebe  birimi  hesaplarına  aktarılır. 

Aktarılan  bu  tutarlar  aynı  birim  tarafından  genel  bütçenin  (B)  işaretli  cetveline  özel  gelir 

kaydedilir.  Kaydedilen  bu  tutarın  yüzde  seksenini,  enerji  altyapı  yatırımlarında  kullanılmak 

üzere;  Bakanlık  görüşleri  doğrultusunda  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma 

Anonim Şirketine sermayeleri artırılmak suretiyle ve yatırımlarıyla ilişkilendirilerek ödenmek 

üzere  Hazine  Müsteşarlığı  bütçesine,  yüzde  yirmisini  ise  enerji  üretimleri  ile  ilgili 

hidroelektrik  santrallerinin  yatırımlarında  kullanılmak  üzere  Devlet  Su  İşleri  Genel 

Müdürlüğü bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel gelir ve ödenek 

kaydedilen  tutarlardan  yılı  içerisinde  kullanılmayan  kısımları  ertesi  yıl  bütçelerine  devren 

gelir  ve  ödenek  kaydetmeye  Maliye  Bakanı  yetkilidir.  Yatırım  ödenekleri  yılı  yatırım 

programı ile ilişkilendirilir. 

 

Diğer hükümler 

MADDE 15–  

a) Borçların Ödenmesi:  

Türkiye  Elektrik  Üretim  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  üstlenilmiş  olan  borç 

yükümlülüklerinden,  iletim  faaliyeti  ile  ilgili  olanlar  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim 

Şirketine,  üretim  faaliyeti  ile  ilgili  olanlar  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketine,  ilgili 

kuruluşlarla Hazine Müsteşarlığı arasında mutabakatı altmış gün içerisinde sağlamak kaydıyla 

devredilir.  Bu  Kanun  uyarınca  yapılacak  özelleştirme,  satış  ve  hisse  devriyle  ilgili  işlemler 

aşamasında,  Hazine  Müsteşarlığının  taraf  olduğu  veya  garantör  olduğu  iç  ve  dış  ikraz 

anlaşmaları  çerçevesinde,  ilgili  elektrik  üretim  ve  iletim  tesislerinin  finansmanı  amacıyla 

gerçekleştirilen  yatırımlardan  doğan  mali  yükümlülükler,  bu  tesisleri  devralan  ilgili  tüzel 

kişinin  yükümlülükleri  arasında  yer  almak  üzere  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  Türkiye 

Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  Hazine  Müsteşarlığı  ve  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı 

arasında yapılacak protokol ile tespit edilir. 

b) Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: 

Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  bünyesinde  yer  alan  Piyasa  Mali  Uzlaştırma 

Merkezi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve Kurulca onaylanan 

Dengeleme  ve  Uzlaştırma  Yönetmeliği  hükümleri  doğrultusunda,  gerçekleşen  alım-satımlar 

ile sözleşmeye bağlanmış miktarlar arasındaki farkları esas alarak, piyasada faaliyet gösteren 

tüzel  kişilerin  borçlu  ya  da  alacaklı  oldukları  tutarları  hesaplamak  suretiyle,  mali  uzlaştırma 

sistemini çalıştırır.  

Tüzel  kişiler,  Piyasa  Mali  Uzlaştırma  Merkezinin  piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel 

kişilerin,  Dengeleme  ve  Uzlaştırma  Yönetmeliği  uyarınca  borçlu  ya  da  alacaklı  oldukları 

tutarları  belirleyebilmesi  için,  gerekli  tüm  verileri  Piyasa  Mali  Uzlaştırma  Merkezine 

vermekle yükümlüdür. 

Piyasa  Mali  Uzlaştırma  Merkezi  hiçbir  koşulda  kendi  hesabına  elektrik  enerjisi 

ve/veya  kapasite  alım-satımı  ya  da  farklı  şekillerde  ticareti  ile  iştigal  edemez.  Piyasa  Mali 

Uzlaştırma  Merkezine  verilen  tüm  veriler,  dengeleme  ve  uzlaştırma  yönetmeliği  hükümleri 

uyarınca gizli tutulur. 

Piyasa  Mali  Uzlaştırma  Merkezinden,  hizmet  alan  tüzel  kişiler,  dengeleme  ve 

uzlaştırma  yönetmeliği  uyarınca  ve  bu  yönetmeliğin  hükümleri  doğrultusunda  belirlenen  bir 

ücreti öderler. 

c) (Değişik:10/5/2006-5496/5.md.) Kamulaştırma:1

  

Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel 

hukuk  tüzel  kişilerinin  kamulaştırma  talepleri  Kurum  tarafından  değerlendirilir  ve  uygun 

                                                 1

  “Bu  Kanunda  öngörülen  faaliyetlerin  gerektirmesi  halinde,  2942  sayılı  Kamulaştırma  Kanununda  belirtilen 

esaslar  dahilinde  kamulaştırma  yapılır.  Bu  konuda  Kurulca  verilecek  lüzum  kararı  kamu  yararı  kararı  yerine 

geçer ve Bakanlık onayı ile yürürlük kazanır. 

Elektrik piyasasında üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerinde bulunan veya bulunacak tüzel kişilerin Kurumdan 

kamulaştırma  talep etmeleri halinde, Kurulca kamulaştırmaya karar verildiği takdirde kamulaştırma işi Kurumca 

yapılır.  Bu  durumda  kamulaştırma  bedeli  ile  söz  konusu  kamulaştırmadan  doğabilecek  tezyid-i  bedeller  ilgili 

tüzel  kişi  tarafından  ödenir.  Kamulaştırılan  taşınmazın  mülkiyeti  Hazineye;  kullanım  hakkı  kamulaştırma 

bedelini  ödeyen  tüzel  kişiye  ait  olur.  Kullanım  hakları,  ilgili  lisans  veya  sözleşmenin  bir  cüzü  olup  geçerliliği 

bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisansların  sona  ermesi  veya  iptali  halinde,  tüzel  kişilerce  ödenmiş  bulunan  kamulaştırma  bedelleri  iade 

edilmez.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   

 

görülmesi hâlinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Kurumca 

kamulaştırma  yapılır.  Bu  konuda  Kurulca  verilecek  olan  kamulaştırma  kararları  kamu  yararı 

kararı  yerine  geçer.  Bu  durumda  kamulaştırma  bedelleri  ile  kamulaştırma  işlemlerinin 

gerektirdiği  diğer  giderler  kamulaştırma  talebinde  bulunan  lisans  sahibi  tüzel  kişi  tarafından 

ödenir. 

Kamulaştırılan  taşınmazın  mülkiyeti,  üretim  veya  dağıtım  tesislerinin  mülkiyetine 

sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait 

olur.  Hazine  adına  tescil  edilen  taşınmazlar  üzerinde  Maliye  Bakanlığınca  kamulaştırma 

bedelini ödeyen lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. 

İrtifak  hakkının  geçerliliği  lisansın  geçerlilik  süresi  ile  sınırlıdır.  Dağıtım  lisansı  sahibi  tüzel 

kişilerce  yeni  dağıtım  tesisleriyle  ilgili  yapılan  kamulaştırmaların  gerektirdiği  kamulaştırma 

bedelleri  ile  diğer  giderler  tarifeler  yoluyla  geri  alınır.  Lisansın  sona  ermesi  veya  iptali 

hâlinde,  lisans  sahibi  tüzel  kişiler  tarafından  ödenmiş  bulunan  kamulaştırma  bedelleri  iade 

edilmez.  Ancak,  dağıtım  lisansının  süresi  sonunda  tarifeler  yoluyla  geri  alınmayan 

kamulaştırma bedelleri iade edilir. 

(Değişik  cümle:9/7/2008-5784/5.md.)  Kamu  tüzel  kişiliğini  haiz  lisans  sahibi  tüzel 

kişilerce yürütülen üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili 

kamulaştırma  işlemleri,  bu  tüzel  kişiler  tarafından  yapılır  ve  kamulaştırılan  taşınmazlar 

üretim, iletim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu tüzel kişileri adına 

tescil edilir.1

 Ancak 3/3/2001 tarihinden sonra üretim, dağıtım veya iletim lisansı sahibi kamu 

tüzel kişileri lehine ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine adına kamulaştırılan 

taşınmazlar bu kamu tüzel kişilerine bedelsiz olarak devredilir. 

4046  sayılı  Özelleştirme  Uygulamaları  Hakkında  Kanun  çerçevesinde  özelleştirilen 

lisans  sahibi  tüzel  kişilerin  faaliyette  bulunduğu  dağıtım  bölgelerinde,  özelleştirme  tarihi 

itibarıyla  mevcut  olan  dağıtım  tesisleriyle  ilgili  kamulaştırma  işlemleri  yapılmamış 

taşınmazların  kamulaştırma  bedelleri  ve  diğer  giderler  lisans  sahibi  tüzel  kişi  tarafından 

ödenir.  Bu  giderlere  ilişkin  belgelerin  ibraz  edilmesinden  sonra,  en  geç  otuz  gün  içerisinde, 

bütçeden lisans sahibi tüzel kişiye ödeme yapılır.  

Özel  hukuk  tüzel  kişilerince  yürütülen  üretim  veya  dağıtım  faaliyetleri  için  gerekli 

olan  Hazineye  ait  taşınmazlar  dışındaki  kamu  kurum  veya  kuruluşlarına  ait  taşınmazlar, 

Kurumca  2942  sayılı  Kamulaştırma  Kanununun  30  uncu  maddesi  uygulanarak  temin  edilir. 

Bu  taşınmazlar  üretim  veya  dağıtım  tesislerinin  mülkiyetine  sahip  olan  ilgili  kamu  kurum 

veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. 

d) (Değişik:10/5/2006-5496/5.md.) İrtifak Hakkı, Kullanma İzni ve Kiralama:2

 

Piyasada  üretim  veya  dağıtım  faaliyetinde  bulunan  lisans  sahibi  özel  hukuk  tüzel 

kişileri,  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak  Hazinenin  mülkiyetindeki  veya  Devletin  hüküm  ve 

tasarrufu  altındaki  taşınmazlar  üzerinde  irtifak  hakkı  tesisi,  kullanma  izni  veya  kiralama 

yapılabilmesi  için  Kurumdan  talepte  bulunur.  Bu  talebin  Kurulca  uygun  görülmesi  hâlinde, 

ilgili  mevzuat  uyarınca  Maliye  Bakanlığı  ile  lisans  sahibi  özel  hukuk  tüzel  kişileri  arasında 

lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi 

düzenlenir.  Bu  sözleşmelerde,  sözleşmenin  geçerliliğinin  lisansın  geçerlilik  süresi  ile  sınırlı 

                                                 

1

 “Kamu  tüzel  kişiliğini  haiz  lisans  sahibi  tüzel  kişilerce  yürütülen  üretim,  dağıtım  veya  iletim  faaliyetleri  için 

gerekli  olan  taşınmazlarla  ilgili  kamulaştırma  işlemleri  bu  tüzel  kişiler  tarafından  yapılır  ve  kamulaştırılan 

taşınmazlar bu tüzel kişiler adına tescil edilir.” Hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

2  “Tüzel  kişiler,  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak  kamuya  ait  araziler  üzerinde,  bedeli  ilgili  tüzel  kişi  tarafından 

ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir.  

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya 

uzun süreli kiralama yoluna gider. 

Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel kişiye 

aittir.  Kullanım  hakları,  ilgili  lisans  veya  sözleşmenin  bir  cüzü  olup,  geçerliliği  bunların  geçerlilik  süresi  ile 

sınırlıdır.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

olacağı  hükmü  yer  alır.  Bu  şekilde  tesis  edilen  irtifak  hakkı,  kullanma  izni  veya  kiralama 

bedelini ödeme yükümlülüğü, lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.  

Piyasada  kamu  tüzel  kişiliğini  haiz  lisans  sahibi  tüzel  kişilerce  yürütülen  üretim, 

dağıtım  veya  iletim  faaliyetleri  için  gerekli  olan,  Hazinenin  mülkiyetindeki  veya  Devletin 

hüküm  ve  tasarrufu  altındaki  taşınmazlarla  ilgili  olarak  irtifak  hakkı  tesisinin  veya  kullanma 

izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamu tüzel kişileri 

lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 

e) (Ek:10/5/2006-5496/5.md.) (Mülga:23/1/2008-5728/578.md)1

 

f)  (Ek:9/7/2008-5784/5.md.)  Kurumca  bu  Kanuna  göre  yapılacak  her  türlü  tebligat 

hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, ancak ilanen 

yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır. 

g)  (Ek:9/7/2008-5784/5.md.)  Elektrik  enerjisi  üretim,  iletim  ve  dağıtım  faaliyeti 

gösteren kamu tüzel kişileri, gerekli hallerde üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesi 

ve  bakım  onarım  işlerini  tabi  oldukları  ihale  mevzuatı  çerçevesinde  hizmet  alınması  yoluyla 

yaptırabilirler. 

 

Uygulanmayacak hükümler2

  

MADDE  16–  (1)  Kurum;  1050  sayılı  Muhasebei  Umumiye  Kanunu,  2886  sayılı 

Devlet  İhale  Kanunu  ve  6245  sayılı  Harcırah  Kanununa  tâbi  değildir.  Kurum  ve  Kurumun 

gelirleri  her  türlü  vergi,  resim  ve  harçtan  muaftır.  Kurum  tarafından  açılacak  davalarda 

teminat aranmaz. 

 

Değiştirilen ve kaldırılan hükümler 

MADDE  17–  (a)  (2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  64  üncü  maddesi  ile  ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)3

 

(b)  (3154  sayılı  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri 

Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)4

 

(c)  (28/5/1986  tarihli  ve  3291  sayılı  “1211  Sayılı  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez 

Bankası  Kanunu,  3182  Sayılı  Bankalar  Kanunu,  2983  Sayılı  Tasarrufların  Teşviki  ve 

Kamu  Yatırımlarının  Hızlandırılması  Hakkında  Kanun,  2985  Sayılı  Toplu  Konut 

Kanunu,  7/11/1985  tarihli  ve  3238  Sayılı  Kanun,  2499  sayılı  Sermaye  Piyasası 

Kanununda  Değişiklik  Yapılması  ve  1177  Sayılı  Tütün  ve  Tütün  Tekeli  Kanununun 

Bazı  Maddelerinin  Yürürlükten  Kaldırılması  ve  Kamu  İktisadi  Teşebbüslerinin 

Özelleştirilmesi  Hakkında  Kanun”un  ek  1  ek  2  ve  ek  3  üncü  maddeleri  ile  ilgili  olup 

yerlerine işlenmiştir.)5

 

                                                 1

  5496  sayılı  Kanunla  eklenen  “Kurum,  5236  sayılı  Kabahatler  Kanunu  hükümlerine  tâbi  değildir.”  hükmü 

silinmiştir.  

2

  Bu  maddenin  uygulanması  ile  ilgili  olarak  10/12/2003  tarihli  ve  5018  sayılı  Kanunun  81  inci  maddesine  ve 

28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız. 

3

  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  64  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasında  yer  alan  "turistik  tesislerin" 

ibaresinden  sonra  gelmek  üzere  "ve  enerji  üretimi  tesisleri  ile  iletim  ve  dağıtım  tesis  ve  şebekelerinin  ihtiyacı 

olan arazilerin" ibaresi eklenmiştir. 

4

 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan  "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere 

"ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde" ibaresi 10 

uncu  maddesinin  birinci  fıkrasında  yer  alan  "Enerji  İşleri  Genel  Müdürlüğünün  görevleri"  ibaresinden  sonra 

gelmek  üzere  "ilgili  Kanunlarda  piyasada  faaliyet  gösteren  kurum  ve  kuruluşlara  bırakılmadığı  takdirde  ve 

ölçüde" ibaresi eklenmiştir. 

5

  28/5/1986  tarihli  ve  3291  sayılı  "1211  Sayılı  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  Kanunu,  3182  Sayılı 

Bankalar Kanunu,  2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 

2985  Sayılı  Toplu  Konut  Kanunu,  7/11/1985  tarihli  ve  3238  Sayılı  Kanun,  2499  sayılı  Sermaye  Piyasası 

Kanununda  Değişiklik  Yapılması  ve  1177  Sayılı  Tütün  ve  Tütün  Tekeli  Kanununun  Bazı  Maddelerinin 

 

MADDE 18– (18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)1

 

 

EK  MADDE  1–  (1)  (Ek:18/4/2001-4646/20.md.)  Enerji  Piyasası  Düzenleme 

Kurumu,  bu  Kanunun  uygulanması  ile  birlikte,  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununu  da 

uygulamakla  yetkili  ve  sorumludur.  Doğal  gaz  sektörü  ile  elektrik  enerjisi  sektörünün 

birbirinden  farklı  piyasalar  olması  nedeniyle  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu  ve  Kurulu 

piyasalarla ilgili görev, yetki ve düzenlemeleri ayrı ayrı ve kendi kanunlarına göre yürütür. 

 

EK  MADDE  2–  (1)  (Ek:18/4/2001-4646/20.md.)  Enerji  Piyasası  Düzenleme 

Kurumu,  doğal  gazın  ithali,  iletimi,  dağıtımı,  depolanması,  ticareti  ve  ihracatı  ile  bu 

faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans 

ve  sertifikaların  verilmesinden,  piyasa  ve  sistem  işleyişinin  incelenmesinden,  dağıtım  ve 

müşteri  hizmetleri  yönetmeliklerinin  oluşturulmasından,  tadilinden  ve  uygulattırılmasından, 

denetlenmesinden,  maliyeti  yansıtan  fiyatların  incelenmesinden  ve  piyasada  Doğal  Gaz 

Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan yetkili ve sorumludur. 

(2)  Doğal  Gaz  Piyasası  Kanununun  yürütülmesinde,  gerçek  ve  tüzel  kişilerin 

Kurumdan  alacakları  lisans  veya  sertifika  kapsamında  yapacağı  faaliyetlerin  denetimi, 

gözetimi,  yönlendirilmesi,  uyulacak  usul  ve  esaslar  ile  bu  lisans  ve  sertifikaların  kapsamı, 

verilme  kriterleri,  süreleri,  bedellerinin  tespit  şekli,  çevre  mevzuatı  ile  uyum  sağlaması,  sicil 

kayıtlarının  tutulma  usulü  ile  lisans  ve  sertifika  sahiplerinin  hak  ve  yükümlülükleri  ve 

piyasanın  düzenlenmesi  ile  ilgili  gerek  görülen  diğer  hususlar  çıkarılacak  yönetmeliklerle 

düzenlenir. 

(3) Kurum, Kurul kararıyla Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca çıkaracağı 

yönetmelikleri  ve  uzun  vadeli  programları  piyasada  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  ve  ilgili 

kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar. 

 

Arz güvenliği  

EK MADDE 3- (Ek:9/7/2008-5784/6.md.) a) Görev ve sorumluluklar: 

Bakanlık,  elektrik  enerjisi  arz  güvenliğinin  izlenmesinden  ve  arz  güvenliğine  ilişkin 

tedbirlerin alınmasından sorumludur. Arz güvenliği bağlamında; 

1) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, iletim kısıtlarını asgari seviyeye indirecek 

şekilde  iletim  şebekesinin  planlanmasından,  tesisinden,  işletilmesinden,  sistem 

güvenilirliğinin  muhafaza  edilmesinden  ve  üretim  kapasite  projeksiyonu  ile  20  yıllık  Uzun 

Dönem  Elektrik  Enerjisi  Üretim  Gelişim  Planının  hazırlanmasından  sorumludur.  Türkiye 

Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  sistem  güvenilirliğinin  muhafaza  edilmesini  teminen  ve 

yeterli  kapasite  olmaması  nedeniyle  oluşabilecek  bölgesel  sistem  ihtiyaçlarını  karşılamak 

                                                                                                                                                       

Yürürlükten  Kaldırılması  ve  Kamu  İktisadi  Teşebbüslerinin  Özelleştirilmesi  Hakkında  Kanun"un  ek  1  inci 

maddesi, ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

1

  “EK  MADDE  1.-  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  tarafından  inşa  edilmiş,  işletmeye  alınmış  ve  işletmeye 

alınacak  hidroelektrik  santrallerinin  enerji  üretimiyle  ilgili  kısımları  ve  bunların  mütemmim  cüzleri  olan 

taşınmazlar;  bu  tesislerin  tespit  edilecek  bedelleriyle  Hazine  Müsteşarlığı  tarafından  temin  edilerek  Devlet  Su 

İşleri  Genel  Müdürlüğüne  tahsis  edilen  dış  kaynaklı  proje  kredilerinden  doğan  mali  yükümlülükler  ve  Kamu 

Ortaklığı Fonu ödemeleri dikkate alınarak tespit edilecek bedelleri üzerinden  Elektrik Üretim Anonim Şirketine 

devredilir.  

İlgili  kuruluşlara  ödenecek  bu  bedellerin  tespiti,  Bakanlık,  Hazine  Müsteşarlığı,  Devlet  Su  İşleri  Genel 

Müdürlüğü  ile  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi  arasında  düzenlenecek  bir  protokol  ile  tespit  edilir.  Devir 

işlemlerine  ait  usul  ve  esaslar,  bu  hükmün  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  altı  ay  içerisinde  Bakanlık 

tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” 

üzere,  yan  hizmetler  anlaşmaları  kapsamında  yeni  üretim  tesisi  yaptırmak  ve/veya  mevcut 

üretim  tesislerinin  kapasitelerini  kiralamak  amacıyla  ihale  yapabilir.  İhaleler  çerçevesinde 

Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  ödenecek  kapasite  kiralama  bedeli  sistem 

işletim  fiyatına  yansıtılmak  suretiyle,  enerji  bedeli  ise  kullanım  amacına  bağlı  olarak 

Dengeleme  ve  Uzlaştırma  Yönetmeliği  çerçevesinde  piyasa  katılımcıları  tarafından  ve/veya 

ticari  yan  hizmetler  anlaşmaları  kapsamında  sistem  işletim  fiyatına  yansıtılmak  suretiyle 

karşılanır.  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  yan  hizmetler  anlaşmaları 

kapsamında  kapasite  kiralanması  amacıyla  yapılacak  ihaleye  ilişkin  usul  ve  esaslar,  bu 

Kanunun  yürürlüğe  girmesinden  itibaren  3  ay  içerisinde  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim 

Şirketi tarafından hazırlanacak ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek yönetmelik 

ile düzenlenir. 

2)  Perakende  satış  lisansına  sahip  dağıtım  şirketleri,  bölgelerindeki  serbest  olmayan 

tüketicilerin  elektrik  enerjisi  ve  kapasite  talebini  karşılamakla  yükümlüdürler.  Söz  konusu 

tüzel  kişiler  her  yıl  Aralık  ayı  sonuna  kadar,  gelecek  5  yıl  için,  tahmin  ettikleri  elektrik 

enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarını, bu miktarın temini 

için  yaptıkları  sözleşmeleri  ve  ilave  enerji/kapasite  ihtiyaçlarını  Kuruma  bildirmek 

zorundadır. 

3) Serbest tüketicilerin elektrik enerjisi talebini karşılayan tedarikçiler her yıl, serbest 

tüketicilerle  yaptıkları  sözleşmeler  kapsamında  enerjiyi  temin  edecekleri  kaynakları,  bir 

önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar tedarikçi bazında Kuruma bildirmek zorundadır.  

4)  Kurum,  lisans  verilen  üretim  tesislerinin  gerçekleşmelerinin  izlenmesinden,  ilgili 

mevzuat kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye girmesi için gerekli önlemlerin 

alınmasından,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  tarafından  yapılacak  arz-talep  dengesi 

çalışmalarında kullanılmak üzere, 5 yıl içerisinde işletmeye girecek ve arz hesabında dikkate 

alınacak  lisanslı  yeni  üretim  kapasite  miktarlarının  Bakanlığa  düzenli  aralıklarla 

bildirilmesinden sorumludur. 

b) Gerekli kurulu gücün yeterli yedek kapasite ile oluşturulması: 

Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu 

güç  kapasitesinin  oluşturulması  amacıyla  kapasite  mekanizmaları  oluşturulur.  Kapasite 

mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren 6 ay içerisinde, Kurum görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar 

Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir. 

c) Arz güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi: 

Gelecek  20  yılı  kapsayan  Türkiye  Elektrik  Enerjisi  Talep  Projeksiyonu  Raporu,   her 

iki yılda bir Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle 

Bakanlık tarafından hazırlanır ve yayımlanır. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu 

Raporunun  yayımlanmasını  müteakiben,  gelecek  20  yılı  kapsayacak  şekilde  yapılan  talep 

tahminini,  mevcut  arz  potansiyelini,  potansiyel  arz  imkânlarını,  yakıt  kaynaklarını,  iletim  ve 

dağıtım sisteminin yapısı ve gelişme planlarını, ithalat ve/veya ihracat imkânlarını ve kaynak 

çeşitliliği politikalarını dikkate alarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere 

Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. 

Bu plan onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından yayımlanır.  

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her 

yıl gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planına 

göre  gerçekleşmeler  ile  kısa  ve  orta  dönem  arz-talep  dengesini  belirleyerek  Bakanlığa  ve 

Kuruma sunar.  

Bakanlık,  her  yıl  31  Aralık  tarihine  kadar,  yukarıda  belirtilen  çalışmaların  ve  Kurum 

tarafından  hazırlanan  Elektrik  Piyasası  Gelişim  Raporunun  sonuçlarına  göre  arz-talep 

dengesini,  kaynak  çeşitliliğini,  iletim  ve  dağıtım  sistemi  ile  üretim  tesislerinin  durumunu 

dikkate alarak Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. 

Rapor,  elektrik  piyasasının  gelişimi  ve  işlemesi  hakkında  değerlendirmeleri  ve  arz  güvenliği 

açısından tespitleri, sorunları ve çözüm önerilerini kapsar.  

Elektrik üretim yatırımlarının elektrik enerjisi talebini karşılayamaması ve/veya puant 

gücün belirli bir yedekle karşılanmasında yetersiz kalınacağının tespiti halinde, tedarikçilerin 

talebini  karşılamak  üzere  Bakanlar  Kurulu  kararıyla  merkezi  bir  yarışma  düzenlenebilir.  Bu 

yöntemlere ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde 

Kurum görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı 

ile yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir. 

Yukarıda  öngörülen  tedbirlerle  de  arz  güvenliğinin  sağlanamayacağının  Bakanlık 

tarafından  tespit  edilmesi  halinde,  kamu  elektrik  üretim  şirketlerine  gerekli  üretim  tesisi 

yapma  görevi  de  dâhil  arz  güvenliği  bakımından  gerekli  görülen  tedbirleri  almaya  Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

 

GEÇİCİ  MADDE  1–  (1)  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  Türkiye  Elektrik  İletim 

Anonim  Şirketi  ve  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketlerine  bu  Kanun  ile 

verilen görev ve yükümlülükler, bu kuruluşlar tüzel kişiliği haiz olana kadar TEAŞ tarafından 

yürütülür. 

 

GEÇİCİ  MADDE  2–  (1)  Elektrik  Piyasası  Düzenleme  Kurulunun  ilk  üyeleri,  bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde atanır.  

(2)  İlk  defa  atanan  üyelerden  Başkan  dışında,  ikinci  yılın  sonunda  kura  sonucunda 

belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda, kalan üyelerden kura sonucunda belirlenecek 

iki  üyenin  yerine,  bu  Kanunda  belirtilen  hükümlere  uygun  olarak  yeni  üye  ataması  yapılır. 

(Ek  hüküm:4/12/2003-5015/28.md.)  Petrol  Piyasası  Kanununun  yürürlüğe  girmesini 

müteakip en geç bir ay içinde atanacak iki üyenin görev süreleri altı yıldır. Bu üyeler kuraya 

tâbi tutulmaz ve bu iki üyeliğe görev süresinin bitiminde yeniden atama yapılır. 

(3) Kurul oluşmadan Kurum personelinin ataması yapılamaz.  

 

GEÇİCİ  MADDE  3–  (1)  Hazırlık  dönemi,  bu  Kanunun  yayımı  tarihinden  itibaren 

onsekiz aylık süreyi ifade eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı 

aya kadar uzatabilir.  

(2) Hazırlık dönemi kapsamında:  

a) Dönem süresince; 

1.  Piyasada  faaliyet  göstermekte  olan  tüzel  kişilerin  lisans  alma  zorunlulukları 

bulunmamaktadır.  

2.  Elektrik  Piyasası  Düzenleme  Kurumunun  görevlerini  etkin,  verimli  ve  eksiksiz 

olarak  yerine  getirebilecek  seviyeye  en  kısa  zamanda  erişebilmesi  için  Kurumun  iş 

süreçlerinin  tasarımını,  ilgili  yöntem,  standart  ve  dokümanların  geliştirilmesini,  bilişim  alt 

yapısının ve sistemlerinin tasarım, geliştirme ve uygulamasını ve Kurum personeli için gerekli 

olacak  eğitim  programlarını  da  içeren  Kurum  gelişim  süreci,  Kanunun  yürürlüğe  girmesini 

müteakip  Bakanlık  tarafından  başlatılır  ve  Kurulun  oluşmasını  müteakip  Kurul  tarafından 

üstlenilerek Bakanlık ile koordinasyon içinde yürütülerek tamamlanır. 

3.  Bu  Kanunla  düzenlenmesi  gereken  yönetmelikler  hazırlanır  ve  yayımlanır.  Bu 

Kanun  hükümlerine  göre  çıkarılacak  yönetmelikler  yürürlüğe  girinceye  kadar  mevcut 

yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.  

4.  Şebeke  yönetmeliği,  dağıtım  yönetmeliği,  müşteri  hizmetleri  yönetmeliği  ve 

dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği bu Kanunda görevlendirilen kamu kuruluşları tarafından 

hazırlanır.  Hazırlık  döneminin  bitmesinden  önce  tamamlanmaları  halinde  dengeleme  ve 

uzlaştırma  yönetmeliği  hariç  yürürlüğe  konmaları  için  gerekli  çalışmalar,  Kurul  oluşturulana 

kadar, Bakanlıkla koordineli olarak, Kurulun oluşumunu müteakip, Kurulla koordineli olarak 

bu yönetmelikleri hazırlayan kuruluşlar tarafından yürütülür.  

5.  Kurulun  oluşumuna  kadar  elektrik  enerjisi  arz  güvenliği  açısından  acil  hallere 

münhasır olmak üzere Bakanlık gerekli önlemleri alır. 

b) Dönem sonu itibariyle; 

1.  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi,  Türkiye 

Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi,  TEDAŞ  ve  üretim  ve  dağıtım  tesislerini 

işletmekte olan veya mevcut sözleşmeleri ile üretim ve dağıtım tesislerini işletme hakkı elde 

etmiş  olan  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  tüzel  kişiler,  ilgili  yönetmeliklerin  çıkarılmasını 

takiben,  yönetmeliklerde  belirtilen  lisans  başvurusuna  ilişkin  bilgi  ve  belgeleri, 

yönetmeliklerde  belirtilen  süreler  içinde  Kurula  sunar.  Bu  Kanun  kapsamındaki 

yükümlülüklerini  yerine  getiren  tüzel  kişilere  Kurum  tarafından,  başvuru  tarihlerinden 

itibaren bir ay içinde lisansları verilir. Söz konusu tüzel kişiler, lisansların verilmesine kadar, 

piyasa faaliyetlerini yürürlükteki usul ve esaslar uyarınca yürütürler. 

2.  Birden  fazla  piyasa  faaliyetini  sürdürmekte  olan  tüzel  kişilerin,  bu  hizmetlerin 

yapılması  için  görev  verilmesine  ilişkin  imtiyaz  sözleşmeleri,  bunlardan  doğan  hak  ve 

vecibeleri  ile  bu  Kanun  hükümleri  göz  önüne  alınarak,  Kurul  tarafından  belirlenen  esaslar 

uyarınca  tadil  edilir.  Kurul,  tüzel  kişilerce  vazgeçilen  faaliyetlerin  sürdürülebilmesi  için 

gerekli  önlemleri  alır.  Bu  faaliyetlerden  iletim  faaliyetleriyle  ilgili  hususlar  Kurulun 

yönetmelikle belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.  

3.  Yürürlükte  olan  tarife  dışı  ve  tarife  altı  uygulamalar  ile  elektrik  satış  tarifeleri 

üzerindeki  fonlar  ve  payların  oranlarını  sıfıra  kadar  indirmeye  ve  bu  konulara  dair 

düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 

GEÇİCİ  MADDE  4–  (1)  (Birinci  fıkra  iptal:  Anayasa  Mahkemesinin  13/12/2002 

tarihli ve E:2001/293 ve K:2002/28 sayılı Kararı ile.)1

 

(2)  İşletme  hakkı  devir  işlemleri  yukarıdaki  birinci  fıkrada  belirtilen  tarihe  kadar 

tamamlananlardan, çevre kirliliğini önleyici tesisleri TEAŞ tarafından yapılanların bitirilmesi 

ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin alınması için, devir tarihinden itibaren iki yıllık 

süre  tanınır.  Bu  süre  zarfında  söz  konusu  tesislerdeki  elektrik  üretim  faaliyeti  bu  gerekçeyle 

durdurulamaz. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 5– (1) TEDAŞ ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde yer 

alan  bağlı  ortaklıklar,  işletme  hakları  veya  mülkiyetleri  devredilene  kadar  mevcut  statülerini 

korur. 

a) Dağıtım faaliyeti çerçevesinde; 

1.  İşletme  hakkı  özel  sektöre  devredilmemiş  olan  ya  da  sair  şekillerde 

özelleştirilmemiş  olan  dağıtım  bölgelerinde,  dağıtım  ve  perakende  satış  faaliyetlerinin 

TEDAŞ  tarafından  yürütülmesine  devam  olunur.  Ancak,  bu  bölgelerde  özel  perakende  satış 

şirketleri de faaliyet gösterebilir. 

2.  Mevcut  sözleşmeler  uyarınca,  TEDAŞ'ın  mülkiyetindeki  dağıtım  tesislerini  işleten 

özel  dağıtım  şirketlerinin  yatırım  programlarını  ve  projelerini  incelemek,  onaylanarak 

programa  alınan  projelerin  yatırım  programına  uygun  olarak  yapılıp  yapılmadığını 

denetlemek, bu sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece TEDAŞ'ın yükümlülüğündedir.  

                                                 1

  “Kamuya  ait  elektrik  enerjisi  üretim  ve  dağıtım  tesislerinden  işletme  hakları  devri  öngörülenlerden  devir 

işlemlerini 30 Haziran 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmeleri hükümsüzdür.” 

b)  Üretim  faaliyeti  çerçevesinde;  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketinin,  bünyesindeki 

bağlı ortaklıklar dâhil, işletmekte olduğu üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin satış 

fiyatları  içerisinde;  tesisler  için  kullanılmış  özkaynak,  kredi,  anapara,  faiz  ve  kur  farkları  ile 

Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketine  ait  yönetim  giderleri  de  yer  alır.  Kredilere  ait 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi Elektrik Üretim Anonim Şirketinin sorumluluğundadır. 

 

GEÇİCİ  MADDE  6–  (1)  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi,  süresi  Kurulca  belirlenen 

bir  dönem  boyunca,  ürettiği  elektrik  enerjisini,  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim 

Şirketine  satar.  Ancak,  söz  konusu  dönem  hazırlık  döneminin  sona  ermesinden  itibaren  beş 

yıldan fazla olamaz. Bu dönem boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketinin, Türkiye Elektrik 

Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketine elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına ilişkin usul ve 

esaslar  3154  sayılı  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında 

Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

 

GEÇİCİ MADDE 7– (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra doğrudan iletim 

sistemine bağlı olan tüketiciler ile Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yirmidört ay sonra 

geçerli  olmak  üzere,  bir  önceki  yıla  ait  toplam  elektrik  enerjisi  tüketimleri  dokuz  milyon 

kilovatsaatten fazla olan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir. 

(2)  Bu  Kanunun  yürürlüğe  girmesinden  önce  iletim  sistemine  doğrudan  bağlı  olan 

tüketicilerle  yapılan  ve  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi  tarafından 

devralınan sözleşmeler, bu tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar yürürlükte kalır. 

 

GEÇİCİ  MADDE  8–  (1)  (Birinci  fıkra  iptal:  Anayasa  Mahkemesinin  13/12/2002 

tarihli ve E:2001/293 ve K:2002/28 sayılı Kararı ile.)1

 

(2) Bu projeler haricinde 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun ile 16/7/1997 tarihli ve 

4283 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine garantisi verilemez.  

 

  GEÇİCİ  MADDE  9–  (1)2

  (Ek:10/5/2006-5496/6.md.)  (Değişik:9/7/2008-5784/7.md.)  31/12/2012  tarihinde  sona  erecek  geçiş  döneminde  düzenlemeye  tâbi  tarifeler 

üzerinden  elektrik  enerjisi  satın  alan  tüketicileri,  dağıtım  bölgeleri  arası  maliyet  farklılıkları 

nedeniyle  var  olan  fiyat  farklılıklarından  kısmen  veya  tamamen  koruyacak  şekilde  tesis 

edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları tebliğle düzenlenmiş olan fiyat eşitleme mekanizması 

uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.  

                                                 1

  “3996  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesindeki  Hazine  garantileri,  bu  Kanunun  yayımı  tarihinden  önce 

kararlaştırılmış  bulunan  projeler  için  2002  yılı  sonu  itibarıyla  işletmeye  geçmeleri  kaydıyla  verilebilir.  Bu 

projelerden  Hazine  garantisi  verilmiş  olanların  2002  yılı  sonu  itibarıyla  işletmeye  alınamaması  halinde  Hazine 

garantileri geçersiz olur.” 

2  “Düzenlemeye  tâbi  tarifeler  üzerinden  elektrik  enerjisi  satın  alan  tüketicileri,  dağıtım  bölgeleri  arası  maliyet 

farklılıkları  nedeniyle  var  olan  fiyat  farklılıklarından  kısmen  veya  tamamen  koruyacak  şekilde  tesis  edilmiş 

geçici  bir  "Fiyat  Eşitleme  Mekanizması"  uygulanır.  Fiyat  Eşitleme  Mekanizmasına  ilişkin  usûl  ve  esaslar  ile 

Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi  ve  perakende  satış  lisansı  sahibi  dağıtım  şirketlerinin  bu 

uygulamaya  ilişkin  görev  ve  yükümlülükleri,  Bakanlık  ile  Hazine  Müsteşarlığının  görüşleri  alınmak  suretiyle 

Kurul  tarafından  altmış  gün  içerisinde  çıkarılacak  tebliğ  ile  düzenlenir.  Fiyat  Eşitleme  Mekanizmasının 

uygulanacağı geçiş dönemi 31 Aralık 2010 tarihinde sona erer. Bu tarihte sona eren ilk uygulama dönemi için, 

TEDAŞ tarafından yapılan tarife tekliflerinde, ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve teklif edildiği 

şekliyle  Kurulca  onaylanır.  Bu  dönem  süresince  abone  grupları  arasında  çapraz  sübvansiyon  uygulanır.  Bu 

kapsamda, TEDAŞ tarafından ilk uygulama dönemini kapsayacak şekilde Kuruma yapılan tarife teklifinde abone 

grupları  için  uygulanacak  çapraz  sübvansiyona  da  yer  verilir.  Kurul  onaylı  bu  tarifeler  ile  çapraz  sübvansiyon, 

ancak  Bakanlar  Kurulu  kararı  çerçevesinde  yapılacak  öneri  ile  değiştirilebilir.  Geçiş  dönemi  süresince  tüm 

hesaplar  4628  sayılı  Kanun  ve  ilgili  mevzuatına  uygun  şekilde  ayrıştırılarak  tutulur.”  hükmü  metne  işlendiği 

şekilde değiştirilmiştir.  

(2) Geçiş dönemi süresince ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal 

tarifede  çapraz  sübvansiyon  uygulanır.  Ulusal  tarife  Kurumca  hazırlanır  ve  Kurul  onayıyla 

yürürlüğe  girer.  Kurul  onaylı  çapraz  sübvansiyon  ancak  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile 

değiştirilebilir.  

(3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur. 

 

GEÇİCİ  MADDE  10–  (1)  (Ek:10/5/2006-5496/6.md.)  (Değişik:9/7/2008-5784/8.md.)  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi,  Elektrik  Üretim  Anonim 

Şirketi,  perakende  satış  lisansı  sahibi  dağıtım  şirketleri,  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketinin 

yeniden yapılandırılmasıyla oluşan gruplar adına Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya kamu 

üretim şirketleri arasında, süresi beş yılı aşmamak kaydıyla enerji alım-satımına ilişkin geçiş 

dönemi anlaşmaları imzalanır. Bu süre, Bakanlık görüşü alınarak Kurul kararı ile en fazla iki 

yıl  uzatılabilir.  Söz  konusu  anlaşmalara  ilişkin  hak  ve  yükümlülükler,  üretim  ve  dağıtım 

varlıklarının özelleştirilmesine paralel olarak lisans sahiplerine ait olur. Bu anlaşmalar damga 

vergisinden müstesnadır.1

 

 

GEÇİCİ  MADDE  11–  (1)  (Ek:10/5/2006-5496/6.md.)  3096  sayılı  Türkiye  Elektrik 

Kurumu  Dışındaki  Kuruluşların  Elektrik  Üretimi,  İletimi,  Dağıtımı  ve  Ticareti  ile 

Görevlendirilmesi  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  Bakanlık  ile  yap-işlet-devret 

sözleşmesi  yapmış  olan  fakat  işletmeye  girmeden  sözleşmelerini  sonlandırmış  veya 

sonlandıracak  şirketlerin,  4628  sayılı  Elektrik  Piyasası  Kanunu  kapsamında  lisans  alarak 

faaliyetlerini  sürdürmelerini  teminen  sözleşme  kapsamında  yap-işlet-devret  tesislerinin 

kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş Hazine arazileri, üzerindeki muhdesatların 

değeri  dikkate  alınmaksızın  rayiç  bedeli  üzerinden  Maliye  Bakanlığınca  şirkete  doğrudan 

satılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 12– (1) (Ek:10/5/2006-5496/6.md.) Elektrik dağıtım şirketleri ile 

elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2010 

tarihine  kadar  yapılacak  devir,  birleşme,  bölünme,  kısmî  bölünme  işlemleriyle  ilgili  olarak 

ortaya  çıkan  kazançlar  kurumlar  vergisinden  müstesnadır.  Madde  kapsamında  yapılacak 

işlemler  nedeniyle  zarar  oluşması  halinde  bu  zarar  kurum  kazancının  tespitinde  dikkate 

alınmaz.  Yapılan  bu  bölünme  işlemleri  Kurumlar  Vergisi  Kanunu  kapsamında  yapılan 

bölünme işlemi olarak kabul edilir. 

(2)  Bu  madde  kapsamında  yapılacak  teslim  ve  hizmetler  katma  değer  vergisinden 

müstesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye 

tâbi  işlemler  nedeniyle  hesaplanan  katma  değer  vergisinden  indirilir.  İndirim  yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde 6762 

sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz. 

 

GEÇİCİ MADDE 13- (1) (Ek:9/7/2008-5784/9.md.) 31/12/2010 tarihine kadar, ülke 

içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemiyle de elektrik enerjisi ithal edilebilir. Bu 

süre Kurul kararıyla uzatılabilir. 

                                                 

1 “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, perakende satış lisansı 

sahibi  dağıtım  şirketleri,  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketinin  yeniden  yapılandırılmasıyla  oluşan  gruplar  veya 

kamu  üretim  şirketleri  arasında,  süresi  beş  yılı  aşmamak  kaydıyla  enerji  alım-satımına  ilişkin  geçiş  dönemi 

anlaşmaları  imzalanır.  Söz  konusu  anlaşmalara  ilişkin  hak  ve  yükümlülükler,  üretim  ve  dağıtım  varlıklarının 

özelleştirilmesine  paralel  olarak  lisans  sahiplerine  ait  olur.  Bu  anlaşmalar  damga  vergisinden  müstesnadır.” 

hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

GEÇİCİ  MADDE  14-  (1)  (Ek:9/7/2008-5784/9.md.)  Kısa  dönemde  gerekli  arz 

kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanır: 

a)  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi,  Kanunun  2  nci  maddesinin 

dördüncü  fıkrasının  (d)  bendinde  belirtilen  koşullara  bağlı  olmadan  ihale  yapmak  suretiyle, 

lisans sahibi tüzel kişilere ait mevcut veya işletmeye girecek üretim tesislerinin üretimlerinin 

satın  alınması  için  enerji  alım  sözleşmeleri  yapar.  Sözleşmelerin  süresi  31/12/2012  tarihini 

geçemez.  Türkiye  Elektrik  Ticaret  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi  tarafından  satın  alınacak  olan 

enerji,  geçiş  dönemi  sözleşmeleri  kapsamında,  tüketimleri  oranında  perakende  satış  lisansı 

sahibi dağıtım şirketlerine satılır.  

b) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim tesisi şalt sahalarının 

dağıtım  gerilimi  seviyesindeki  fiderlerine  doğrudan  bağlanması  Kurul  tarafından  uygun 

görülen  ve  sadece  ilgili  üretim  tesisinin  şebekeye  bağlanması  amacıyla  tesis  edilecek  olan 

bağlantı hatları, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişiler tarafından tesis edilir ve bu tesisler 

münhasıran  söz  konusu  üretim  tesisinin  üretiminin  nakli  için  kullanıldığı  sürece  bu  tüzel 

kişiler tarafından işletilir. Bu konuya ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları Türkiye 

Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  ile  yapılır.  Bu  tesisler  için  kamulaştırılan  taşınmazlar  Hazine 

adına  tescil  edilir.  Bu  bağlantı  hatlarının  üretim  faaliyeti  gösteren  başka  bir  tüzel  kişi 

tarafından  da  kullanılması  veya  dağıtım  sistemi  ile  irtibatlanması  halinde  hatlar,  Maliye 

Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla ilgili dağıtım şirketine devredilir. Bu tesislerin devrine 

ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir. 

31/12/2015 tarihine kadar, üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi 

ve  bu  tesisin  sisteme  bağlanabilmesi  için  yeni  iletim  hatlarının  yapılmasının  gerekli  olduğu 

hallerde;  bu  tesislerin  yapımı  için  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketinin  yeterli 

finansmanının  mevcut  olmaması  durumunda,  söz  konusu  yatırımlar,  bu  tesise  bağlantı 

talebinde  bulunan  tüzel  kişi  veya  kişilerce  müştereken  yapılabilir  veya  finanse  edilebilir. 

Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

arasında  yapılacak  tesis  sözleşmesi  ile  bağlantı  ve  sistem  kullanım  anlaşmaları  çerçevesinde 

geri  ödenir.  Geri  ödeme  süresi  en  fazla  on  yıldır.  Bu  konuya  ilişkin  usul  ve  esaslar  Kurum 

tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. 

c)  31/12/2012  tarihine  kadar  işletmeye  girecek  üretim  ve  otoprodüktör  lisansı  sahibi 

tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır: 

1)  Üretim  tesislerinin,  işletmeye  giriş  tarihlerinden  itibaren  beş  yıl  süreyle  iletim 

sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır. 

2) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve 

düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır. 

d)  (Değişik:13/2/2011-6111/204.md.)  4628  sayılı  Elektrik  Piyasası  Kanunu  ve  5346 

sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun  kapsamında  gerçekleştirilecek  hidroelektrik  santral  projeleri  ile  4283  sayılı  Yap-İşlet 

Modeli  ile  Elektrik  Enerjisi  Üretim  Tesislerinin  Kurulması  ve  İşletilmesi  ile  Enerji  Satışının 

Düzenlenmesi  Hakkında  Kanunun  geçici  4  üncü  maddesinin  ikinci  fıkrası  kapsamında  yerli 

kaynaklara  dayalı  elektrik  üretimi  amacıyla  yapılacak  yatırımlarda,  bu  bendin  yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılan ancak yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım anlaşmalarının 

ilişkin olduğu projeler de dâhil olmak üzere, demiryolu ulaşım güzergahının değiştirilmesinin 

zorunlu olduğu hallerde, rölekasyon işi su altında kalacak mevcut demiryolunun kamulaştırma 

bedeli alınarak demiryolunun bağlı olduğu idare tarafından yapılır.1

 

                                                 

1

  “4628  sayılı  Elektrik  Piyasası  Kanunu  ve  5346  sayılı  Yenilenebilir  Enerji  Kaynaklarının  Elektrik  Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında gerçekleştirilecek hidroelektrik santral projeleri ile 4283 

sayılı  Yap-İşlet  Modeli  ile  Elektrik  Enerjisi  Üretim  Tesislerinin  Kurulması  ve  İşletilmesi  ile  Enerji  Satışının 

e) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılmış 

olan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen “Su Kullanım Hakkı ve İşletme 

Esaslarına  İlişkin  Anlaşmalar”  ile  ilgili  olarak  düzenlenen  kâğıtlar  damga  vergisinden  ve 

yapılan işlemler harçtan müstesnadır. 

f)  (Ek:13/2/2011-6111/204.md.)  20/2/2001  tarihli  ve  4628  sayılı  Elektrik  Piyasası 

Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla 

yapılacak  olan  üretim  tesislerinin  su  yapısıyla  ilgili  kısımları  ile  gerçek  ve  tüzel  kişiler 

tarafından  inşa  edilecek  suyla  ilgili  yapıların  inşasının  inceleme  ve  denetimi,  masrafları 

ilgililerine ait olmak üzere DSİ tarafından yapılır veya gerektiğinde yetkilendirilecek denetim 

şirketlerine  yaptırılması  sağlanır.  Denetim  şirketleri  ile  ilgili  uygulamaya  ilişkin  usul  ve 

esaslar,  ilgili  bakanlıkların  görüşü  alınmak  kaydıyla  DSİ  tarafından  çıkarılacak  yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

GEÇİCİ MADDE 15- (1) (Ek:9/7/2008-5784/9.md.) 3096 sayılı Kanun çerçevesinde 

gerçekleştirilmiş  olan  projeler  kapsamında  ilgili  şirketlerle  mülga  Elektrik  Enerjisi  Fonu 

arasında  imzalanan  Fon  Anlaşmaları  gereğince,  Fon  tarafından  sağlanan  ve  sağlanacak  olan 

ve  şirketlerin  satış  tarifelerine  yansıtılmak  suretiyle,  şirketlere  ilave  kaynak  sağlanarak  Fona 

geri ödenmesi öngörülen kredilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmaz. 

 

GEÇİCİ  MADDE  16-  (1)  (Ek:9/7/2008-5784/9.md.)  Otoprodüktör  gruplarına, 

mevcut  lisanslarındaki  hakları  korunarak  30/6/2009  tarihine  kadar  üretim  lisansı  verilir. 

Bunun  için  otoprodüktör  gruplarınca  bu  Kanunun  yürürlüğe  girmesinden  sonra  altı  ay 

içerisinde  Kuruma  başvurulur.  Kurul,  otoprodüktör  grup  ortaklarının  haklarının  korunması 

için  gereken  önlemleri  alır.  Bu  tarihten  sonra  Kuruma  otoprodüktör  grubu  lisansı 

başvurusunda  bulunulamaz,  yapılan  başvurular  üretim  lisansı  başvurusu  kapsamında 

değerlendirilir. 

 

GEÇİCİ  MADDE  17-  (Ek:9/7/2008-5784/9.md.)  (1)  Dağıtım  şirketi,  dağıtım 

bölgesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına 

yönelik  cadde  ve  sokak  aydınlatmasından  ve  bunlara  ait  gerekli  ölçüm  sistemlerinin  tesis 

edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait 

tüketim giderleri, 1/1/2009 ila 31/12/2015 tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.  

                                                                                                                                                       

Düzenlenmesi  Hakkında  Kanunun  geçici  4  üncü  maddesinin  ikinci  fıkrası  kapsamında  yerli  kaynaklara  dayalı 

elektrik  üretimi  amacıyla  yapılacak  yatırımların  gerçekleştirilmesi  için  demiryolu  ulaşım  güzergahlarının 

değiştirilmesinin  zorunlu  olduğu  hallerde,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devlet  Demiryolları  İşletmesi  Genel 

Müdürlüğünce (TCDD Genel Müdürlüğü) demiryolu ulaşım güzergahlarının değiştirilmesi  işi, enerji yatırımını 

gerçekleştirecek  firmaya,  ilgili  idareye  ait  birim  fiyatlarla  hesaplanacak  yer  değiştirmeye  ilişkin  yatırım 

bedelinden  yüzde  yirmibeş  oranında  indirim  yapılarak  belirlenen  ve  ilgili  Bakan  tarafından  onaylanan  bedelle 

yaptırılır.  Ödenek  karşılığı  kaynağın  aktarılmış  olması  koşuluyla  söz  konusu  bedelin  yarısı  işin  yüzde  ellisinin 

bitimini müteakip, kalan kısmı ise işin bitimini takip eden altı ay içerisinde ve her halükarda 31/12/2012 tarihine 

kadar yapılır.  

Bu  işlerin  finansmanında  kullanılmak  üzere,  Özelleştirme  Fonunun  1/6/2008-31/12/2012  tarihleri  arasındaki 

dönemde  oluşacak  nakit  fazlasından  TCDD  Genel  Müdürlüğünün  talebi  üzerine  Özelleştirme  Yüksek  Kurulu 

kararına  göre  belirlenecek  tutar,  Fon  tarafından  Hazine  İç  Ödemeler  Muhasebe  Birimi  hesaplarına  aktarılır  ve 

ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarları Yüksek Planlama Kurulu 

kararına istinaden ve TCDD Genel Müdürlüğünün sermayesine mahsuben ödenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı 

yılı  bütçesinin  ilgili  tertiplerine  ödenek  kaydetmeye  Maliye  Bakanı  yetkilidir.  Bu  ödenekler  yılı  Yatırım 

Programı ile ilişkilendirilir.” hükmü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

(2) Kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerler ile reklam ve 

benzeri  amaçlı  panoların  genel  aydınlatmalarına  ilişkin  tüketim  giderleri,  ilgisine  göre  ilgili 

belediye veya il özel idaresince karşılanır. Belediyeler tarafından ödenmeyen bu kapsamdaki 

genel aydınlatma tüketim giderleri, ilgili belediyenin Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi 

ile genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paylardan kesinti yapılmak suretiyle 

tahsil edilir.  

(3)  Güvenlik  amacıyla  yapılan  sınır  aydınlatmalarına  ait  tüketim  giderleri,  İçişleri 

Bakanlığı  bütçesine  konulacak  ödenekten,  toplumun  ibadetine  açılmış  ve  ücretsiz  girilen 

ibadethanelere  ilişkin  aydınlatma  giderleri  ise  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  bütçesine  konulacak 

ödenekten karşılanır.  

(4)  Aydınlatma  yükümlülüğünün  kapsamı,  aydınlatma  payının  belirlenmesi,  ölçüme 

ilişkin  teknik  esaslar  ile  ödemeye,  kesinti  yapılmasına,  uygulamaya  ve  denetime  ilişkin  esas 

ve  usuller  Bakanlık  ve  Hazine  Müsteşarlığının  görüşleri  alınmak  suretiyle  Kurul  tarafından 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir 

 

Yürürlük 

MADDE 19– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 20– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.