EPDK

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru

 

            6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun (Kanun)’u 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf üretim tesisleri;

a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi

b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi

c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi

ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan kategoride olanları

d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi”

şeklinde düzenlenmiştir. Aynı maddenin beşinci fıkrası “Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde enerji üretim tesisi kurulabilir.” hükmünü amirdir. Ayrıca Kanun’un 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, söz konusu Kanun hükmü kapsamında lisanssız elektrik üretimine ilişkin 21/07/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile 10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”de değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda, ilgili ikincil mevzuatın yeniden hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gelinen durum itibarıyla, lisanssız elektrik üretimine ilişkin söz konusu ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında ilgililere yol göstermesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

            Kurumumuz tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğü, dağıtım şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) aracılığıyla OSB dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerine gönderilen 07/05/2013 tarihli ve 21961 sayılı yazı ile; Kurumumuz tarafından lisanssız elektrik üretimine ilişkin ikincil mevzuat değişikliği çalışmalarına devam edilmekte olduğu, hukuki sonuç doğmasına mahal vermemek amacıyla Kurumumuz tarafından ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak Resmi Gazete’de yayımlanma tarihine kadar lisanssız elektrik üretimine ilişkin işlem tesis edilmemesi gerektiği hususu ve 31/05/2013 tarihli yazımız ile yine aynı şekilde TEDAŞ Genel Müdürlüğü, dağıtım şirketlerine ve gerekse OSBÜK aracılığıyla OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tüzel kişiliklerine, lisanssız elektrik üretimine ilişkin hukuki sonuç doğurmayacak işlemlerden 07/05/2013 tarihli ve 21961 sayılı yazımız tarihine kadar yalnızca;

- İlgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tüzel kişilikleri tarafından bağlantı başvurusu uygun bulunmuş olan gerçek ve tüzel kişiler için Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu (Çağrı Mektubu) düzenlenmesine,

- Kendisine Çağrı Mektubu tebliğ edilmiş gerçek veya tüzel kişilerin proje onaylarının yapılmasına,

- Proje onayı yapılmış ve sair yükümlülüklerini yerine getirmiş gerçek veya tüzel kişilerin geçici kabullerinin yapılmasına,

dair işlem tesis edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı şeklinde ikinci bir yazı gönderilmiştir.

 

            Söz konusu her iki yazımızdan da sonuç olarak; lisanssız elektrik üretimine ilişkin Yönetmelik ve Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriş tarihine kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü, dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tüzel kişilikleri tarafından yapılabilecek işlemler açık olarak;

1)- Başvurusu uygun bulunmuş olan gerçek ve tüzel kişiler için Çağrı Mektubu düzenlenmesi,

2)- Kendisine Çağrı Mektubu tebliğ edilmiş gerçek veya tüzel kişilerin proje onaylarının yapılması ile,

3)- Proje onayı yapılmış ve sair yükümlülüklerini yerine getirmiş gerçek veya tüzel kişilerin geçici kabullerinin yapılmasına,

dair işlem tesis edilmesi şeklinde sınırlandırılmıştır. Bir başka anlatımla, ilgili tüzel kişiler tarafından yukarıda sayılan iş ve işlemler dışında başka herhangi bir işlemin yapılamayacağı bildirilmiştir. Bu meyanda; ilgili tüzel kişilerce söz konusu yazımız tarihinden Yönetmelik ve Tebliğin 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 02/10/2013 tarihine kadar tesis edilen iş ve işlemlerin yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; başvurular ile ilgili olarak yukarıda sayılan üç farklı işlem (çağrı mektubu düzenlenmesi, proje onayının yapılması ve geçici kabul işleminin yapılması) dışında; başvurulara ilişkin ilgili mevzuatta sayılan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için verilen süre (180 günlük süreye ilave 90 günlük süre) durdurulmuştur. Bu nedenle; 07/05/2013 tarihinden, Yönetmelik ve Tebliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 02/10/2013 tarihine kadar başvuruların, dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tüzel kişiliklerince iptal edilmemesi gerekmektedir.

 

            02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren lisanssız elektrik üretimine ilişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak, söz konusu ikincil mevzuatta yer alan diğer hususlar yanında;

1.    Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

- Kendisine Çağrı Mektubu gönderilmemiş mevcut başvurulara dair yapılacak işlemlere ilişkin olarak; Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynaklar dışında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerine başvuruda bulunmuş ve başvurusu hakkında kendisine Çağrı Mektubu gönderilmemiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda lisanssız üretime ilişkin mevzuatta yer alan belgelere ek olarak varsa sunmaları gereken belgeleri, yüz seksen gün içerisinde dağıtım şirketlerine ve dağıtım lisansı sahibi OSB tüzel kişiliklerine sunmaları halinde veya söz konusu belgelerin yüz seksen gün içerisinde edinilemediğinin dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerine beyan etmeleri halinde, dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerinin üç ay süreyle eksik belgelerin ulaşmasını bekleyeceği; gerekli tüm belgeleri süresinde tamamlayan gerçek veya tüzel kişilerin başvurusunun Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacağı,

- Kendisine Çağrı Mektubu gönderilmiş başvuru sahibi kişilere ilişkin olarak; Yönetmeliğin “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmiş başvurulara ilişkin işlemler” başlıklı geçici 2 nci maddesi hükmüne uygun hareket edilmesi gerektiği,

- Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için kendisine Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilerin Teknik Etkileşim İznine ilişkin belgeyi en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili makama sunması gerektiği,

2.    Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurularına ilişkin olarak;

- Başvuruda yer alacak belgelere ilişkin mevzuatta henüz düzenleme yapılmamış olması nedeniyle, il özel idareleri tarafından hidrolik kaynaklara dayalı başvuruların kabul edilemeyeceği,

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerince verilmiş olan bağlantı görüşlerinin geçersiz olduğu,

3.    Tüketim birleştirme kapsamında;

- Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabileceği,

- Tüketim birleştirmenin mevcut tüketim tesisleri için yapılabilmesinin yanı sıra, 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde yapılabileceği,

- Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin uhdesindeki farklı abone gruplarındaki tüketim noktalarının tüketimlerinin birleştirilebileceği,

- Mevcut tüketim birleştirme başvurularına ilişkin olarak; Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketim birleştirme çerçevesinde dağıtım şirketi veya OSB tüzel kişi ile bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek veya tüzel kişilerin tüketim birleştirmeye ilişkin haklarının korunacağı,

4.    İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi kapsamında; gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan üretim tesislerinden sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin olarak;

- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisinin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) eki I sayılı Tabloda yer alan fiyatlardan kaynak bazında, görevli tedarik şirketi vasıtasıyla üretim tesisinin geçici kabul tarihinden itibaren on yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirileceği,

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulacak üretim tesislerinden mikrokojenerasyon tesisleri ile belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynaklara dayalı üretilerek ihtiyaç fazlası olarak sisteme verilen elektrik enerjinin YEK Kanunu eki I sayılı cetvelde yer alan en düşük fiyattan görevli tedarik şirketi tarafından geçici kabul tarihinden itibaren on yıl süreyle satın alınacağı,

- Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri ile ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin şebekeye bağlantısının şebekeye enerji vermeyecek şekilde tasarlanması gerektiği, söz konusu tesislerden şebekeye enerji verilmesi halinde söz konusu elektrik enerjisi için herhangi bir bedel ödenmeden YEKDEM pörtföyünde değerlendirileceği,

hususları düzenlenmiştir.

 

            Kamuoyuna duyurulur.